Skip to content

Content

AfanasievA. I. On The Specificity Of An Object Humanities
Bogachenko V.V. Self-Identification As A Concept For Self-Organizing System Of Social Activity Subject
BorisovaTatiana Construction Of Methodological Picture Of The World As Philosophical Problem
Vornikov V. I. Convention And Tolerance In Basis Conventional In Society
Gotynyan-Zhuravlyova V.V. The System Parametrical Analyze Of Term “Classification”
Dobrolyubska The Ways Of Transformation Of History Education In Perspective Of Postmodernism
Efimenko S. A. Social And Historical Aspects Of The Study Of Civil Society In Classical And Modern Philosophy
Kravtsov Y. Communication Theory As An Intentionality Base Paradigm Of Social And Philosophical Knowledge
Kuzmin V.V. The Public Policy Career Development Genesis Of Student’s Youth At University Level
Lepinskaya V. O. Problem Formation In The Light Of Ukrainian Ethnos Philosophical Discourse Of Historical L. N. Gumilev
Muzichenko G.V. Formation Of The Institute Of Parliamentary Representation In European Countries Formed In Modern Times As A Result Of A Number Of The Bourgeois Revolutions And The Emergence Of Representative Bodies - Parliaments.
Naumkina S. M., Yablonska T. N. Methods Of Increase Of Efficiency Of Political Negotiations
Ostapenko I. G. «Homo Economicus» In The Context Of Methodological Analysis
Pavlovа V. Illegal Migrants As Participants And As Victims Of Organized Crime
Popova Anna The Problems Of Liberalism In The Context Of Global Transformations On The Beginning Of Xxi Century
Tikaeva Ju. I. Virtual – Images Multidimentional Social Reality
Tkachenko K. In Whatever Field Music Was Not Studied, Its Comprehension Of The Subject Is Always The Man.
Havkar Hussein The Philosophy Of Historical Development In The Scottish Enlightenment
Tsyra A.V. The Synergetic Base Of Innovative Activity In Sphereof High Technologies
Chujkova E.V. “Solaris” As Materialistic Theology And Anthropology Space By Point Of View Of Nooethics Ideas And Postmodern Practices

Content

Belsky  V.Y. K. D. Ushinsky And Philosophy Of Education In Russia
Blintsova Viktoria Social And Political Components Of E-Democracy Of The Information Age
Vornikov V. I. Social Multidimensional And Conventional Society
Ivanova O. S. Theoretical And Methodological Approches The Study Of The Formation Of Humanities And Technology Of The Elite
Кримец Феномен Власти Как Объект Социально–Философского Анализа
Mikhailova V.L. Epistemological Principles Of Comprehension Of Legal Conscience Essence And Content
Naumkina S. М. The Dichotomy Of Interaction Between State And Church In Modern Societies As A Measure Of Civility
Karanfilova E.V. Dialogism In The Context Of Studying The Modern System Of Education

Зміст

Афанасьєв О.І ДВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ
Богайчук В. Ж. ВОЄННА ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В ДОБУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
Відьменко М. О. ДЕВІАЦІЯ - НОРМА АБО ПАТОЛОГІЯ?
Власенко К. Г. ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ ОДЕСЬКИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ: ДОСВІД МОНІТОРИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Ворніков В. І. КОНВЕНЦІОНАЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ: ФЕНОМЕН САМООРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Горенко О.М. ЕКСПЛІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ “ЖИТТЄВИЙ УСПІХ” У РАМКАХ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ
Дмітрієва М. С. ПРО СКЛАДНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ, ЩО РОЗГОРТАЄТЬСЯ
Дидишко И.И. РАЦІОНАЛЬНІСТЬ В СТРУКТУРІ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ТЕХНІЧНИХ НАУК
Єфіменко С.А. СОЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Ігнатов І. О. ОСЯГНЕННЯ ПРИРОДИ ЛЮДИНИ
Іванова О.С. СОЦІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ В ОСВІТНІЙ ПАРАДИГМІ СУЧАСНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Кравцов Ю.С. ЗРОСТАННЯ ЗНАЧУЩОСТІ ПРАВА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ ТА ВИХОВАННІ
Крук Н. В. ДЕЛІБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТІЯ ЯК БАЗОВИЙ МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ
Кримець Л.В. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ УПРАВЛІННЯ У СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ
Купцова І. І. ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2012: ПАРТІЙНЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТА ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Ляшенко Д.М. ТЕОРІЯ СИСТЕМ, СЕМІОТИКА ТА МЕТОДОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА ГУМАНІТАРНИХ НАУК
Ляшенко К. М. ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ У КОНТЕКСТІ «ФІЛОСОФІЇ МІЗАНТРОПІЇ» ЛЬВА ШЕСТОВА
Мисик І.Г. Денисова М.М. ФІЛОСОФСЬКА СТРАТЕГІЯ ДЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК ІЗ ЛІТЕРАТУРНОЮ КРИТИКОЮ
Олєксандров В.А. МОДЕЛІ МАЙБУТНЬОГО В ТЕОРЕТИЧНИХ ПОБУДОВАХ Ф. ФУКУЯМИ І С. ХАНТІНГТОНА
Паскалова М. І. ВИЗНАЧАЛЬНА ВИПАДКОВІСТЬ ЯК СПОНТАННИЙ ВИЯВ ПОДАЛЬШОЇ НЕОБХІДНОСТІ
Плавич В. П. ГУМАНІТАРНЕ ЗНАННЯ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Погорелова О.О. СПОРТ ТА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА У СУЧАСНОМУ ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ
Семитоцька В.П. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ФУНКЦІЇ СУБ'ЄКТИВНОГО ЧАСУ ЛЮДИНИ
Семченко О. А. ЗОВНІШНІЙ І ВНУТРІШНІЙ ІМІДЖ УКРАЇНИ ЯК ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ
Ткаченко К. В. МАРГІНАЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ У ПОСТМОДЕРНОМУ ТВОРЧОМУ ДИСКУРСІ
Фельдман О.Б. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД ФІЛОСОФСЬКОЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ АЛЬТРУЇЗМУ: ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА ТА АНТРОПОЛОГІЧНА ПЕРСПЕКТИВИ
Цибра М. Ф. САМОСТВЕРДЖЕННЯ В СТРУКТУРІ ПОТРЕБ ОСОБИСТОСТІ
Черепанова С. О. КРОС-КУЛЬТУРНІ РЕФЛЕКСІЇ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ І НОВА РАЦІОНАЛЬНІСТЬ
Яковлева Л. І. ЛЕГІТИМНІСТЬ АКТОРІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР

Зміст

Борінштейн Є. Р. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ В НАВЧАЛЬНО-ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ЄВРЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАБАД-ОДЕСА»: ЛОГІКА СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ
Венгринюк Л.Я. МАРКУВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЧЕРНІВЦІВ І ТЕРНОПОЛЯ
Ворніков В. І. ІСТОРИЧНЕ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЙ СОЦІАЛЬНОЇ ЗГОДИ
Горенко О.М. АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЖИТТЄВИЙ УСПІХ» В СОЦІАЛЬНІЙ ФІЛОСОФІЇ
Долженков О.О. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Дорожко І.І. РОДИННЕ ВИХОВАННЯ У СУЧАСНИХ ВИКЛИКАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Каменська Т. Г. КОНСТРУКТИВІСТСЬКА ПАРАДИГМА І СУЧАСНІ ДОСЛІДНИЦЬКІ СТРАТЕГІЇ
Кокорєв А. В. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ЗНАННЯ, ЙОГО МІСЦЕ І РОЛЬ В КЛАСИФІКАЦІЇ НАУК
Коляденко В.А. ПОЛІТИЧНИЙ ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Кондрусєва В.М. ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ.
Кримець Л.В. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ, СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ, ВІЙСЬКОВО-СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
Лісеєнко О. В ЦІННІСНІ ПРИОРІТЕТИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Маслов Ю. К КОНЦЕПТ «ВЛАДА» В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Наумкіна С. М. Ткачук Ю. В. ГЕОПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ.
Остапенко І.Г. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ
Рибка Н.М. ФІЛОСОФСЬКІ ДИСЦИПЛІНИ В СКЛАДІ ІНТЕГРОВАНОГО КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОГО КУРСУ В ТЕХНІЧНОМУ ВУЗІ
Ручкін А. В., ВЗАЄМОДІЯ ФОРМАЛЬНИХ І НЕ ФОРМАЛЬНИХ НАГОРОДНИХ ІНСТИТУТІВ У СУЧАСНІЙ РОСІЇ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ)
Сакун Г.О. СУЧАСНА СИСТЕМА ОСВІТИ ТА ЇЇ МЕТОДОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ
Семченко А. А. ІМІДЖ ДЕРЖАВИ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ В ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ
Симоненко С.П. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОЇ ПЕРІОДИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Соловйова Н. А. ЗАХІДНА ТА ВІТЧИЗНЯНА ТРАДИЦІЇ В СОЦІОЛОГІЇ МУЗИКИ
Томенчук Х. Б. ПАРЛАМЕНТСЬКА Й УРЯДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ
Хлівнюк Т. П. МАС-МЕДІА ЯК РЕАЛЬНИЙ І ДІЄВИЙ ПОСЕРЕДНИК МІЖ ВЛАДОЮ ТА НАРОДОМ
Чернега Т. М., ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗГЛЯД АКСІОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ БІОФІЛОСОФІЇ В КОНТЕКСТІ ВИКЛАДАННЯ МАГІСТРАМ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ БІОЛОГІЇ»