Перейти до контенту

Зміст

Антонов О. В. ФІЛОСОФСЬКИЙ ПОГЛЯД НА ДЕРЖАВНУ ВЛАДУ ЯК НА ОБ'ЄКТ СОЦІАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
Афанасьєв О. І. ПРО СПЕЦИФІЧНІСТЬ ОБ’ЄКТІВ ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ
Богаченко В. В. САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ ЯК КОНЦЕПТ САМООРГАНІЗУЮЧОЇ СИСТЕМИ СУБ’ЄКТА СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ
Борисова Т. В. ПОБУДОВА МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ЯК ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА
Ворніков В. І. КОНВЕНЦІОНАЛЬНІСТЬ І ТОЛЕРАНТНІСТЬ В ОСНОВІ КОНВЕНЦІОНАЛЬНОСТІ В СУСПІЛЬСТВІ
Готинян-Журавльова В. В. СИСТЕМНО-ПАРАМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «КЛАСИФІКАЦІЯ»
Добролюбська Ю. А. ШЛЯХИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ У РАКУРСІ ПОСТМОДЕРНІЗМУ
Єфіменко С. А. СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У КЛАСИЧНІЙ ТА СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ
Кравцов Ю. С. ТЕОРІЯ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ІНТЕНЦІОНАЛЬНА ОСНОВА ПАРАДИГМИ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ
Кузьмін В. В. ГЕНЕЗА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ КАР’ЄРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ НА ВУЗІВСЬКОМУ РІВНІ
Лепінська В. О. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ В СВІТЛІ КОНЦЕПЦІЇ ЕТНОГЕНЕЗУ Л. М. ГУМІЛЬОВА
Музиченко Г. В. ВПЛИВ ВИБОРЧИХ ЦЕНЗІВ НА ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
Наумкіна С. М. Яблонська Т. М. СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПЕРЕГОВОРІВ
Остапенко І. Г. «HOMO ECONOMICUS» У КОНТЕКСТІ МЕТОДОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
Павлова В. О. НЕЛЕГАЛЬНІ МІГРАНТИ ЯК УЧАСНИКИ ТА ЯК ЖЕРТВИ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
Попков В. В. Попова Г. О. ПРОБЛЕМИ ЛІБЕРАЛІЗМУ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПОЧАТКУ ХХ1 СТОРІЧЧЯ
Тікаєва Ю. І. ВІРТУАЛЬНО – ОБРАЗНА БАГАТОВИМІРНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
Ткаченко К. В. МУЗИЧНІ СПІВТОВАРИСТВА ЯК СПОСІБ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ
Турлак Т. А. ПСИХОЛОГІЯ І ПЕДАГОГІКА В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ: МІСЦЕ ТА РОЛЬ
Хавкар Хуссейн ФІЛОСОФІЯ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ В ШОТЛАНДСЬКОМУ ПРОСВІТНИЦТВІ
Цира О. В. СИНЕРГЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Четова Н. М ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
Чуйкова О. В. “СОЛЯРИС” ЯК МАТЕРІАЛІСТИЧНА ТЕОЛОГІЯ ТА МАТЕРІАЛІСТИЧНА ТЕОЛОГІЯ ТА АНТРОПОКОСМІЗМ В РАКУРСІ НООЕТИЧНИХ ІДЕЙ ТА ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ ПРАКТИК
Шатохіна Н. П. СВОБОДА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА ОСОБИСТІСНОГО ВИБОРУ

Зміст

Борінштейн Євген Руславович ПАМ’ЯТІ ВЧИТЕЛЯ
Бельский В.Ю. К.Д.УШИНСЬКИЙ ТА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ В РОСІЇ
Блінцова Вікторія Олегівна СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СКЛАДОВІ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОБИ
Борінштейн Євген Руславович МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ ЯК СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКЕ ЯВИЩЕ
Ворніков Віктор Іванович СОЦІАЛЬНА БАГАТОВИМІРНІСТЬ ТА КОНВЕНЦІОНАЛЬНІСТЬ СУСПІЛЬСТВА
Добридень Оксана Володимирівна ЗДОРОВЕ СПОЖИВАННЯ В УМОВАХ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО СУСПІЛЬСТВА СПОЖИВАННЯ:ПРОБЛЕМИ ПРОТИСТОЯННЯ
Доброва Марія Павлівна КОНСТРУЮВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОЕКТУ МОДЕРНУ
Іванова Оксана Станіславівна НОВА ФІЛОСОФІЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ: ЛОГІКА ФОРМУВАННЯ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
Каранфілова Олена Володимирівна ДІАЛОГІЗМ В КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ
Католик Ярослав Богданович ВИБОРЧІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА МОЖЛИВІ ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Кримець Людмила Володимирівна ОНТОЛОГІЯ ВЛАДИ У ДИСКУРСІ АНТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ
Кройтор Артем Вікторович РОЛЬ ВИБОРІВ У ПРОЦЕСІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
Куценко Вікторія Юріївна ТРАКТУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В НЕОПАТРИСТИЦІ
Лар’яновський Ігор Сергійович ІНТЕГРАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ ЦІННОСТІ
Михайлова Вікторія Леонідівна РІВНОСУБ’ЄКТНИЙ ДИСКУРС ЯК СПОСІБ РОЗВИТКУ ПРАВОСВІДОМОСТІ СТУДЕНТСТВА
Наумкіна Світлана Михайлівна ДИХОТОМІЯ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА ЦЕРКВИ В СУЧАСНИХ СУСПІЛЬСТВАХ
Осипова Світлана Анатоліївна ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ РЕФЕРЕНДУМУ ТА ІНШИХ ФОРМ ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ В ПОЛІТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ НЕВИЗНАНОЇ ДЕРЖАВИ (НА ПРИКЛАДІ ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ)
Палазова Тетяна Михайлівна ПОЛІТИКА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Санченко Сергій Петрович ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ МОДЕЛЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬСТВ
Соколова Оксана Миколаївна ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА : ІСТОРІЯ ТА МОДЕЛІ РОЗВИТКУ В КРАЇНАХ СВІТУ
Терещенко Ганна Олександрівна ПОЛІТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СИСТЕМА ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ НОРМ ТА НЕВІД'ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Устич Сергій Іванович СУТНІСТЬ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СУЧАСНИХ ТРАНСКОРДОННИХ СИСТЕМ
Федорів Христина Іванівна ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ: РІЗНОМАНІТНІСТЬ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
Ханстантинов Віталій Володимирович АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО КУРСУ УКРАЇНИ
 Яковенко Андрій Вячеславович СМИСЛИ ЛЮБОВІ У СУСПІЛЬСТВІ, ЩО ГЛОБАЛІЗУЄТЬСЯ: ІДЕАЛЬНІ УСТАНОВКИ Й РЕАЛЬНІ СОЦІАЛЬНІ УМОВИ

Зміст

Афанасьєв О.І ДВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ
Богайчук В. Ж. ВОЄННА ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В ДОБУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
Відьменко М. О. ДЕВІАЦІЯ - НОРМА АБО ПАТОЛОГІЯ?
Власенко К. Г. ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ ОДЕСЬКИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ: ДОСВІД МОНІТОРИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Ворніков В. І. КОНВЕНЦІОНАЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ: ФЕНОМЕН САМООРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Горенко О.М. ЕКСПЛІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ “ЖИТТЄВИЙ УСПІХ” У РАМКАХ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ
Дмітрієва М. С. ПРО СКЛАДНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ, ЩО РОЗГОРТАЄТЬСЯ
Дидишко И.И. РАЦІОНАЛЬНІСТЬ В СТРУКТУРІ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ТЕХНІЧНИХ НАУК
Єфіменко С.А. СОЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Ігнатов І. О. ОСЯГНЕННЯ ПРИРОДИ ЛЮДИНИ
Іванова О.С. СОЦІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ В ОСВІТНІЙ ПАРАДИГМІ СУЧАСНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Кравцов Ю.С. ЗРОСТАННЯ ЗНАЧУЩОСТІ ПРАВА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ ТА ВИХОВАННІ
Крук Н. В. ДЕЛІБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТІЯ ЯК БАЗОВИЙ МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІДКРИТОСТІ ВЛАДИ
Кримець Л.В. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ УПРАВЛІННЯ У СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ
Купцова І. І. ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2012: ПАРТІЙНЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТА ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Ляшенко Д.М. ТЕОРІЯ СИСТЕМ, СЕМІОТИКА ТА МЕТОДОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА ГУМАНІТАРНИХ НАУК
Ляшенко К. М. ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ У КОНТЕКСТІ «ФІЛОСОФІЇ МІЗАНТРОПІЇ» ЛЬВА ШЕСТОВА
Мисик І.Г. Денисова М.М. ФІЛОСОФСЬКА СТРАТЕГІЯ ДЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК ІЗ ЛІТЕРАТУРНОЮ КРИТИКОЮ
Олєксандров В.А. МОДЕЛІ МАЙБУТНЬОГО В ТЕОРЕТИЧНИХ ПОБУДОВАХ Ф. ФУКУЯМИ І С. ХАНТІНГТОНА
Паскалова М. І. ВИЗНАЧАЛЬНА ВИПАДКОВІСТЬ ЯК СПОНТАННИЙ ВИЯВ ПОДАЛЬШОЇ НЕОБХІДНОСТІ
Плавич В. П. ГУМАНІТАРНЕ ЗНАННЯ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Погорелова О.О. СПОРТ ТА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА У СУЧАСНОМУ ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ
Семитоцька В.П. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ФУНКЦІЇ СУБ'ЄКТИВНОГО ЧАСУ ЛЮДИНИ
Семченко О. А. ЗОВНІШНІЙ І ВНУТРІШНІЙ ІМІДЖ УКРАЇНИ ЯК ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ
Ткаченко К. В. МАРГІНАЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ У ПОСТМОДЕРНОМУ ТВОРЧОМУ ДИСКУРСІ
Фельдман О.Б. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД ФІЛОСОФСЬКОЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ АЛЬТРУЇЗМУ: ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА ТА АНТРОПОЛОГІЧНА ПЕРСПЕКТИВИ
Цибра М. Ф. САМОСТВЕРДЖЕННЯ В СТРУКТУРІ ПОТРЕБ ОСОБИСТОСТІ
Черепанова С. О. КРОС-КУЛЬТУРНІ РЕФЛЕКСІЇ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ І НОВА РАЦІОНАЛЬНІСТЬ
Яковлева Л. І. ЛЕГІТИМНІСТЬ АКТОРІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР

Зміст

Борінштейн Є. Р. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ В НАВЧАЛЬНО-ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ЄВРЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАБАД-ОДЕСА»: ЛОГІКА СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ
Венгринюк Л.Я. МАРКУВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЧЕРНІВЦІВ І ТЕРНОПОЛЯ
Ворніков В. І. ІСТОРИЧНЕ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЙ СОЦІАЛЬНОЇ ЗГОДИ
Горенко О.М. АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЖИТТЄВИЙ УСПІХ» В СОЦІАЛЬНІЙ ФІЛОСОФІЇ
Долженков О.О. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Дорожко І.І. РОДИННЕ ВИХОВАННЯ У СУЧАСНИХ ВИКЛИКАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Каменська Т. Г. КОНСТРУКТИВІСТСЬКА ПАРАДИГМА І СУЧАСНІ ДОСЛІДНИЦЬКІ СТРАТЕГІЇ
Кокорєв А. В. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ЗНАННЯ, ЙОГО МІСЦЕ І РОЛЬ В КЛАСИФІКАЦІЇ НАУК
Коляденко В.А. ПОЛІТИЧНИЙ ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Кондрусєва В.М. ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ.
Кримець Л.В. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ, СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ, ВІЙСЬКОВО-СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
Лісеєнко О. В ЦІННІСНІ ПРИОРІТЕТИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Маслов Ю. К КОНЦЕПТ «ВЛАДА» В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Наумкіна С. М. Ткачук Ю. В. ГЕОПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ.
Остапенко І.Г. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ
Рибка Н.М. ФІЛОСОФСЬКІ ДИСЦИПЛІНИ В СКЛАДІ ІНТЕГРОВАНОГО КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОГО КУРСУ В ТЕХНІЧНОМУ ВУЗІ
Ручкін А. В., ВЗАЄМОДІЯ ФОРМАЛЬНИХ І НЕ ФОРМАЛЬНИХ НАГОРОДНИХ ІНСТИТУТІВ У СУЧАСНІЙ РОСІЇ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ)
Сакун Г.О. СУЧАСНА СИСТЕМА ОСВІТИ ТА ЇЇ МЕТОДОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ
Семченко А. А. ІМІДЖ ДЕРЖАВИ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ В ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ
Симоненко С.П. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОЇ ПЕРІОДИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Соловйова Н. А. ЗАХІДНА ТА ВІТЧИЗНЯНА ТРАДИЦІЇ В СОЦІОЛОГІЇ МУЗИКИ
Томенчук Х. Б. ПАРЛАМЕНТСЬКА Й УРЯДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ
Хлівнюк Т. П. МАС-МЕДІА ЯК РЕАЛЬНИЙ І ДІЄВИЙ ПОСЕРЕДНИК МІЖ ВЛАДОЮ ТА НАРОДОМ
Чернега Т. М., ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗГЛЯД АКСІОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ БІОФІЛОСОФІЇ В КОНТЕКСТІ ВИКЛАДАННЯ МАГІСТРАМ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ БІОЛОГІЇ»