Перейти до контенту

Бабіна Валентина Олександрівна ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА ЯК ДЖЕРЕЛО ВІДКРИТОЇ ІНФОРМАЦІЇ В
СУСПІЛЬСТВІ
Бедрак Наталія Миколаївна ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА У
КРАЇНАХ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ
Боринштейн Евгений Руславович СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СОЦИАЛИЗАЦИИ
Бурдяк Віра ТРУДНОЩІ АДАПТАЦІЇ БОЛГАРІЇ ДО ЧЛЕНСТВА В ЄС
Вархов Галина Василівна ВИБОРИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 2009-2014 РОКІВ:
ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ
Васильєва Ірина Анатоліївна АНАРХІЧНІ ПРАКТИКИ У ГРЕЦЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Гримська Марта Ігорівна РУЙНУЮЧИ МОНОПОЛІЮ НАЦІОНАЛЬНОГО ФРОНТУ: ІНШІ
КРАЙНІ ПРАВІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ФРАНЦІЇ
Dziubenko Yuliia THREATS TO DEMOCRACY: THEORETICAL ANALYSIS
Долженков Олег Олександрович КОНТЕКСТНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ
СИСТЕМ ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН
Кавалеров Анатолий Анатольевич ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
ДИНАМИКИ
Каменчук Тетяна Олегівна
Ульянова Ольга Василівна
ЗВ’ЯЗОК МІЖ ДЕРЖАВНОЮ, СОЦІАЛЬНОЮ ТА ПОЛІТИЧНОЮ
СИСТЕМАМИ УПРАВЛІННЯ.
Климончук Василь Йосифович ПОЛІТИЧНІ СВОБОДИ: СУТЬ, ФОРМИ ТА СПОСОБИ НАУКОВОГО
ВИЗНАЧЕННЯ У СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ
Кольцов Віталій Михайлович УМОВИ ТА ШЛЯХИ ПЕРЕХОДУ ВІД НОМІНАЛЬНОГО ДО УЯВНОГО
КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ В КРАЇНАХ ПОСТРАДЯНСЬКОГО
ПРОСТОРУ
Маслов Юрій Костянтинович СХЕМАТИЗМ ВЛАДИ ЯК КОНФІГУРАЦІЯ ЇЇ КОНСТРУЮВАННЯ У
СУЧАСНИХ УМОВАХ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ.
GannaMuzychenko GENDER EQUALITY IN THE EUROPEAN PARLIAMENTS
Наумкіна Світлана Михайлівна
Палінчак Микола Михайлович
ПРОЦЕС ПОЛІТИЗАЦІЇ РЕЛІГІЇ ЯК СВІТОВА ТЕНДЕНЦІЯ
Rostetska Svitlana THE REGIONAL IDENTITY AS ONE OF THE PROBLEM IN THE
EUROPEAN POLITICAL PROCESS.
Саєнко Ірина Валентинівна ІНФОРМАЦІЙНА ТА ГУМАНІТАРНА АГРЕСІЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА
СУЧАСНА ЗАГРОЗА УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВНОСТІ
Сандул Валентин Анатолійович ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ
СТРУКТУРУВАННЯ ПОЛЯ ПОЛІТИКИ.
Ігор 3іновйович Скловський ФЕНОМЕН МЕТАФІЗИКИ ЕТНОСОЦІАЛЬНИХ ЗМІН В АСПЕКТІ
ДИНАМІКИ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ
Сергій Анатолійович Скриль ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ
Тимофєєва А. О. ПАРТІЙНИЙ ДИСКУРС В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА СКЛАДОВІ
Травлос Тетяна ПОЛІТИЧНИЙ ПРОТЕСТ ЯК ФОРМА ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ
Трач Алла Сергіївна МОДЕЛІ ПЕРЕХОДУ ДО ДЕМОКРАТІЇ
Швець Світлана Леонідівна ПОЛІТИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
СУЧАСНОСТІ
Олена Михайлівна Шерман АРХЕТИПИ КОЛЕКТИВНОГО НЕСВІДОМОГО І СТВОРЕННЯ ІМІДЖУ
ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА
Наумкіна Світлана Михайлівна РЕЦЕНЗІЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «ПОЛІТОЛОГІЯ» ІВАНОВА
ІГОРА ЮРІЙОВИЧА
Наумкіна Світлана Михайлівна РЕЦЕНЗІЯ НА ПІДРУЧНИК «ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ» ЗА ЗАГ.
РЕДАКЦІЄЮ Н. М. ХОМИ, [І. В. АЛЄКСЄЄНКО, Т. В. АНДРУЩЕНКО,
О. В. БАБКІНА ТА ІН.]

Ананьева Елена Павловна СТРУКТУРА СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ
Антонов Олег Володимирович РОЛЬ ТА МІСЦЕ СВОБОДИ У ВЗАЄМИНАХ МІЖ ДЕРЖАВНОЮ
ВЛАДОЮ ТА СУСПІЛЬСТВОМ
Атаманюк Зоя Миколаївна МОТИВ СВОБОДИ У ФІЛОСОФІЇ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
Барна Наталія Віталіївна ЕСТЕТИЧНІ ІНГРЕДІЄНТИ КУЛЬТУРИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ ЯК
СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ
Бубняк Соломія Михайлівна ТЕОРЕТИЧНА ІНТЕРПРИТАЦІЯ КОНЦЕПТУ “СОЦІАЛЬНЕ
САМОПОЧУТТЯ” В СОЦІОГУМАНІТАРНИХ НАУКАХ
Виноградов Алексей Владимирович ІНДИВІДУАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ СОЦІАЛЬНИХ ВІДХИЛЕНЬ
Вишневский Михаил Иванович СОЦІОКУЛЬТУРНА МІСІЯ ПЕДАГОГА-СУСПІЛЬСТВОЗНАВЦЯ
Добридень Оксана Володимирівна ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ В УМОВАХ СУЧАСНИХ
WELLNESS-ТЕХНОЛОГІЙ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ
Іванова НаталіяВолодимирівна ЕВОЛЮЦІЯ МИСЛЕННЯ В ПРОСТОРІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ
РЕАЛЬНОСТІ: ДІЯЛЬНІСНИЙ АСПЕКТ
Кавалеров Анатолий Анатольевич ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Комаха Лариса Григорівна ІНТЕГРАЦІЯ КОГНІТИВНОГО І СОЦІОКУЛЬТУРНОГО
АСПЕКТІВ НАУКИ В АРГУМЕНТАХ С.ТУЛМІНА
Кондрусєва Валентина Михайлівна ЗНАЧЕННЯ ОСВІТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
Лазарева Алла Олексіївна НАЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В
УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Mysyk Iryna Georgievna PECULIARITIES OF THE COMMUNICATIVE-PRAGMATIC APPROACH
APPLICATION TO THE STUDY OF LANGUAGE OBJECTS
Нерубасская Алла Александровна ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСОБИСТОСТІ
Пальчинська Маріанна Вікторівна ВІРТУАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНІ ПРОЕКТИ ЯК
ІНСТРУМЕНТИ КОНСТРУЮВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО
ПРОСТОРУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Паскалова Марина Ігнатівна ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІЙН
Савусін Микола Петрович ПОРІВНЯННЯ ЗНАЧЕНЬ СКЛАДНОСТІ СИСТЕМ НА БАЗІ
НЕГЕНТРОПІЙНОЇ МІРИ РІЗНОМАНІТНОСТІ
Скловський Ігор Зіновійович УКРАЇНСЬКА ІДЕЯ У ПОСТНЕКЛАСИЧНОМУ КОНТЕКСТІ
ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ
Ушакова Юлия Александровна ФЕНОМЕН МОДИ І ЙОГО ІНТЕРПТЕТАЦІЇ В СУЧАСНІЙ
ГУМАНІТАРИСТИЦІ
Халапсис Алексей Владиславович МІСЬКІ СМИСЛИ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ
Цибра Микола Федорович УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ: ЕВОЛЮЦІЯ ЗМІСТУ ТА ФОРМИ
Чуйкова Олена Володимирівна МЕХАНІСТИЧНА ФІЛОСОФІЯ ДЕКАРТА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ У ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОМУ
ПІДХОДІ. «Я НЕ МИСЛЮ…» ЯК КРИТЕРІЙ СМЕРТІ ОСОБИСТОСТІ
Боринштейн Евгений Руславович РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ Е.П. АНАНЬЕВОЙ «CТРУКТУРА
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА»

Зміст

Ананьева Олена Павлівна СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ
Балашенко Інна Валеріївна Гансова Емма Августівна МЕТОДОЛОГІЯ ТА ЛОГІКА МІЖДИСЦІПЛІНАРНОГО СИНТЕЗУ
Borinshteyn Yevgeniy Ruslavovich MANAGEMENT OF SOCIOCULTURAL ACTIVITY: A NEW TYPE OF INVOLVEMENT
Борінштейн Євген Руславович Лопуга Ореста Іванівна ПОСТМОДЕРНІЗМ ЯК ЦІННІСТНЕ ПІДГРУНТЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ
Борисова Тетяна Вікторівна АНТИУТОПІЧНА СУТНІСТЬ ХРИСТИЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Gansova Emma Avgystovna SOCIAL PROGRAMS AS THE WAY OF REALIZATION OF LIBERAL, CONSERVATIVE AND SOCIAL-DEMOCRATIC PRINCIPLES: COMPARATIVE ASPECT
Гольд Ольга Феліксівна МОВА В РОЗУМІННІ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ КАТЕГОРІЇ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ
Джаоджао Ву ТЕМАТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИТИНИ З КИТАЮ З ВАЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ
Каранфілова Олена Володимирівна ДИНАМІКА ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОВЕДІНКОВИХ НОРМ В СОЦІАЛЬНУ ДЕВІАНТНІСТЬ
Комаха Лариса Григорівна СМИСЛ В АРГУМЕНТАХ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
Кондрусєва Валентина Михайлівна ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ
Кучерук Олег Олексійович АКСІОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Павлега Олена Сергіївна ПРАВА ЛЮДИНИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Пальчинська Мар’яна Вікторіна. ЕКСПЛІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ВІРТУАЛЬНІСТЬ» У РАКУРСІ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ
Походних Еллiна Ігорiвна ВПЛИВ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА НА РОЗВИТОК ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ СУСПІЛЬСТВА
Романенко Сергій Степанович СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ
Романенко Михайло Ілліч ІННОВАЦІЯ ТА ТРАДИЦІЯ В ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ ОСВІТИ
Савусін Микола Петрович СКЛАДНІСТЬ-ПРОСТОТА СИСТЕМИ ЯК ВИЗНАЧЕНІСТЬ-НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ У ЗНАЧЕННІ СИСТЕМНОГО ДЕСКРИПТОРА
Тодорова Світлана Миколаївна КОНЦЕПТ ЛІДЕРСТВА ЯК ОБ'ЄКТ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ
Усьянова Олександра Вікторівна КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА ЯК СПОСІБ ПІЗНАННЯ СВІТУ У СИСТЕМІ ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК
Федоренко Володимир Валерійович ВІЙСЬКОВО-ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ
Цибра Микола Федорович ДЕКОТРІ ФІЛОСОФСЬКІ ПИТАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
Шабанов Михайло Олександрович МІСЬКИЙ ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН
Шинкаренко Олена Євгенівна ЕЛЕКТОРАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕМЕНТ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, МЕТОДИ
Цибра Миколай Федорович РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФІЮ Е. П. АНАНЬЕВОЙ «МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА»

Зміст

Філософія
Ананьева Елена Павловна РОЗВИТОК ПАРАДИГМИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ І ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК ФАКТОР ПРОГРЕССА ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
Аксьонова В. І. УКРАЇНСЬКИЙ ДУХ, ЯК ФЕНОМЕН ПАТРІОТИЗМУ В КОНТЕКСТІ ПАРАДИГМИ КОМУНІКАТИВНОГО СУСПІЛЬСТВА
Атаманюк Зоя Миколаївна ЦІННОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОГЛЯДІВ Г. С. СКОВОРОДИ
Бойко Анжела Іванівна СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ЛІДЕРСТВА В СФЕРІ ОСВІТИ.
Боринштейн Євген Руславович ЦІННІСНІ ПІДВАЛИНИ СУЧАСНОГО ІУДАЇЗМУ: ВІД ТРАДИЦІЇ ДО ГУМАНІЗМУ
Боринштейн Євген Руславович, Єфіменко С. А. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА
Іванова Оксана Станіславівна ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І НАУКОВИЙ ПРОГРЕС
Krymets L.V. FORMATION OF AXIOLOGICAL FOUNDATIONS IN MODERN SOCIO-ECONOMIC SPACE
Нівня Ганна Олександрівна ІНІЦІАЦІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ У СУЧАСНОМУ СВІТІ
Лопуга Ореста Іванівна ПРОБЛЕМА МОРАЛІ І ГУМАНІЗАЦІЇ МОЛОДІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ.
Борінштейн Є. Р., Остапенко І. Г. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ
Остапова В.В. СОЦІАЛЬНИЙ ЕСКАПІЗМ ЯК КАТЕГОРІЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Пальчинская Мар’яна Володимирiвна ІНФОРМАЦІЙНА ДЕТЕРМІНАНТА РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Погорелова О.О., Подгорна О. ФІЛОСОФІЯ ЗДОРОВ'Я ЯК РОЗДІЛ ЗАГАЛЬНО ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ: ДОСВІД КОМПАРАТИВНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ.
Полибза Елена АГРЕСІЯ ТА НАСИЛЛЯ У ЗМІ
Полторак Володимир Абрамович СОЦІАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ В ОСВІТНІЙ, МЕДИЧНІЙ, КУЛЬТУРНІЙ, ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ, ДОБРОЧИННІЙ, ІДЕОЛОГІЧНІЙ СФЕРАХ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Савусін М. П. ЕНТРОПІЙНО-НЕГЕНТРОПІЙНІ МІРИ ПРОСТОТИ-СКЛАДНОСТІ СИСТЕМ
Сайфудинова Е. В. ІНТЕРГЕНЕРАЦІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ В СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИХ  ОСЛІДЖЕННЯХ НАПРИКІНЦІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Тимохов Олександр ПАНОРАМНЕ МИСЛЕННЯ В СУСПІЛЬНІЙ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІЙ СВІДОМОСТІ
Федорова Наталія Михайлівна ПРОБЛЕМИ САМОВИЗНАЧЕННЯ МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ
Халапсис Алексей Владиславович ЦИВІЛІЗАЦІЙНА КОНФІГУРАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ЯК МЕТАФІЗИЧНА ПРОБЛЕМА
Чекан Н. І. МЕТАФОРА В СВІТЛІ ТЕОРІЇ ПІЗНАННЯ
Політологія
Осипова Светлана Анатольевна ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОЦЕСУ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ
Палінчак Микола Михайлович, Лешанич Мирослав Михайлович АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВІНІ ВІДНОСИНИ»
Пальшков К. Є. КОНСЕРВАТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНОГО ПРОТИСТОЯННЯ В ЛИТВІ НА ПОЧАТКУ 90-Х РР. ХХ СТ.
Шевченко Cвітлана Альбертівна РЕЛІГІЙНА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЄС: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ