Перейти до контенту

Як опублікуватися

Вимоги до статей, які подаються до наукового журналу

"ПЕРСПЕКТИВИ. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЖУРНАЛ"

У науковий журнал, «Перспективи. Соціально-політичний журнал» приймаються матеріали, що стосуються результатів оригінальних наукових досліджень і розробок з філософії.

Мова – українська, російська, англійська (за вибором).

Кожна стаття супроводжується рецензією доктора наук. Статті авторів, які мають вчений ступінь доктора чи кандидата наук, не рецензуються.

Редакція журналу залишає за собою право скорочення надісланих матеріалів і внесення в них редакційних змін.

Редакція може публікувати статті в порядку обговорення, не поділяючи точки зору авторів. Автори опублікованих статей несуть відповідальність за точність наведених фактів, статистичних даних, власних імен та інших відомостей, а також за зміст матеріалів, що не підлягають відкритій публікації.

Згідно з вимогами МОН України стаття повинна містити актуальність проблеми, аналіз останніх наукових досліджень, мету роботи, виклад основного матеріалу дослідження, висновки та перспективи подальших наукових розробок у цьому напрямку, список використаної літератури.

Тексти статей приймаються по електронній пошті (e-mail:druk.kaffilos@gmail.com) у вигляді вкладеного файлу, виконаного згідно наведених нижче вимог.


До статті додаються:

 • рецензія доктора наук та наукового керівника (для аспірантів та пошукачів);

– файл з відомостями про авторів (прізвище, ім'я, по батькові повністю, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи (повністю без скорочень), номери службового та домашнього телефонів, поштова адреса, адреса електронної пошти). Якщо авторів декілька – потрібно вказати, хто з авторів представляє авторський колектив;

 • ПІБ автора, назва статті, анотації та ключові слова – трьома мовами (українською, російською, англійською);
 • резюме англійською мовою загальним обсягом від 2000 до 4000 знаків.

Вимоги до оформлення статей:

 • Обсяг статті – від шести сторінок тексту (20 000 знаків), оформленого відповідно до представлених вимог.
 • Стаття набирається в редакторі MS Word, формат А4. Поля: верхнє – 20 мм; нижнє – 20 мм; ліве – 20 мм, праве – 20 мм.
 • Загальні вимоги до формату тексту: шрифт TimesNewRomanCyr, міжрядковий інтервал – одинарний. Вимоги до кожного елементу статті об'єднані в таблицю:
Елемент статті Технічні вимоги до елемента статті

(розмір шрифту, стиль, величина абзацу, вирівнювання, інтервал)

УДК 12, напівжирний, без абзацу, вирівнювання по лівому краю
Ініціали та прізвища авторів 12, напівжирний, без абзацу, вирівнювання по центру
Місце роботи 12, курсив, без абзацу, вирівнювання по центру
Назва статті 14, напівжирний, заголовний, без абзацу, вирівнювання по центру
Анотація 12, напівжирний, абзац 5 мм, вирівнювання по ширині сторінки
Ключові слова 12, абзац 5 мм, вирівнювання по ширині сторінки, курсивом
Текст статті 14, абзац 5 мм, вирівнювання по ширині сторінки
Література, посилання і примітки 12, без абзацу, вирівнювання по ширині сторінки

 

 • Малюнки і таблиці набираються шрифтом TimesNewRoman 9 з одинарним міжрядковим інтервалом. Малюнки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і заливок не допускається!
 • Формули слід набирати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати в круглих дужках (2).
 • Стаття повинна містити прізвища авторів, назву статті, анотацію та ключові слова трьома мовами – українською, російською та англійською (розміщуються безпосередньо за назвою статті).
 • Бібліографічні посилання по тексту проставляються в квадратних дужках: [номер позиції]. Рекомендована кількість літературних джерел не менш 6.
 • При наявності приміток у кінці статті бібліографія та примітки розміщуються з наскрізною нумерацією у порядку згадування їх у тексті.

ОПЛАТА за видання збірників для громадян України 

Вартість публікації становить 500 гривень за статтю, виконану згідно вимог редакційної колегії та МОН України. У ціну включено: публікацію статті у журналах та вартість авторського примірника.

На одну статтю (незалежно від кількості авторів) видається один авторський примірник журналу. У разі потреби додаткові примірники можуть бути замовлені заздалегідьВартість 1 додаткового журналу ««Перспективи». Соціально-політичний журнал» – 80 грн.,  «Наукове пізнання: методологія та технологія» – 130 грн.