Перейти до контенту

Вимоги до списку використаних ждерел

Список використаних джерел складається мовою оригіналу  та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ЗАПИСІВ у позатекстовому списку бібліографічних посилань відповідно до вимог нового ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» 

Один чи більше авторів без редактора

 • Федорова Л.Д. З історії пам’яткоохоронної та музейної справи у Наддніпрянській Україні. 1870-ті – 1910-ті рр. Київ, 2013. 373 с. 
 • Пичугина Т.С., Баранов П.Ю., Пичугин С.А. Модель возведения комплекса объектов (расчет эффективности капитальных вложений). Харьков, 1985. 136 с. 
 • Лусь В.І., Киркач Т.Є., Мандріченко О.Є., Радченко А.О. Практикум з нарисної геометрії: навч. посібник. Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014. 118 с. 
 • Zhovinsky E.Ya., Kryuchenko N.O., Paparyha P.S. Geochemistry of Environment al Objects of the Carpathian Biosphere Reserve. Kyiv, 2013. 100 p. 

 

Один чи більше авторів із редактором

 • Воробей П.А. Кримінальна відповідальність за незаконну торговельну діяльність: монографія / за ред. В.К. Матвійчука. Київ: Укр. академія внутр. справ, 1996. 116 с. 
 • Закон України «Про Національну поліцію»: наук.-практ. коментар / О.І. Безпалова, К.Ю. Мельник, О.О. Юхно та ін.; за заг. ред. В.В. Сокуренка; передм. В.В. Сокуренка. Харків, 2016. 408 с. 

 

Без автора (збірники, матеріали конференцій, книги за редакцією, укладачі, упорядники)

 • Україна в цифрах. 2007: стат. зб. / Держ. комітет статистики України. Київ, 2008. С. 185–191. 
 • Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІ. Київ, 2012. 464 с. 
 • Правова основа діяльності органів державної влади: зб. нормат. актів / упоряд. П.М. Любченко. Харків: ФІНН, 2010. 303 с. 
 • Експлуатація і технічне обслуговування газорозподільчих станцій магістральних газопроводів / заг. ред. А.А. Руднік. Київ, 2003. 370 с. 
 • Electrodes of conductive metallic oxides / J.M. Honig et al. Amsterdam: Elsevier, 1980. 260 р. 
 • Ресурсосбережение и энергоэффективность инженерной инфраструктуры урбанизированных территорий и промышленных предприятий: материалы II Международной научно-технической интернетконференции (2–27февраля 2016 г., Харьков). Харьков, 2016. 150 с. 

 

Багатотомне видання

 • Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології: вибрані твори. Київ: Рад. школа, 1983. Т. 1. 480 с. 
 • Юридична енциклопедія: в 6 т. / за ред. Ю.С. Шемшученка. Київ: «Укр. енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 1999. Т. 2. 784 с. 
 • Франко І. Твори: у 50 т. Т. 45. Київ, 1986. 480 с. 
 • Енциклопедія історії України: у 10 т. / ред. рада: В.М. Литвин (гол.) та ін.; Ін-т історії України НАН України. Київ: Наук. думка, 2005. Т. 9. С. 36–37. 

 

Частина видання

Розділ книги

 • Наумов М.С. Напрями впливу інтелектуалізації економіки на розвиток ринкових відносин в Україні. Трансформаційні процеси в суспільстві в умовах інформаційної економіки: монографія / В.П. Решетило, М.С. Наумов, Ю.В. Федотова. Харків, 2014. С. 213–241. 

 

Стаття в журналі, газеті

 • Яцків Я.С., Радченко А.І. Про ефективність видання наукових журналів в Україні. Вісник НАН України. 2012. № 6. С. 62–67. 
 • Мозоль А.П. Злочинність мігрантів (кримінологічна характеристика). Вісник Університету внутрішніх справ. Серія «Право». 1999. Вип. 7. Ч. 2.  С. 112–119. 
 • Аврамцев О. Хронограф: події в історії. Слобідський край. 2015. 27 січня. С. 8. 

 

Тези доповідей у матеріалах конференцій

 • Скальський В.Р. Становлення методу акустичної емісії в установах Західного наукового центру. Теорія і практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівельних конструкцій: праці 2 міжнар. наук.-техн. конф. (Львів, 11–13 листопада 2010 р.). Львів, 2010. С. 9–10. 
 • Борисова В.І. Зміст заповіту. Проблеми цивільного права та процесу: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. О.А. Пушкіна (Харків,  27 травня 2016 р.). Харків: ХНУВС, 2016. С. 20–24. 

 

Електронні ресурси

 • Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України. Київ, 2007. URL: http://www.nas.gov.ua/publications (дата звернення: 19.03.2014). 
 • Вільчик Т.Б. Відповідальність адвоката перед клієнтом: напрями гармонізації законодавства України до європейських стандартів. Форум права. 2016. № 1. С. 30–36. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_1_7.pdf (дата звернення: 20.09.2016). 
 • Харківський національний університет внутрішніх справ // Вікіпедія: вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Харківський_національний_університет_внутріш ніх_справ (дата звернення 15.09.2016). 
 • Axak N. Development of multi-agent system of neural network diagnostics and remote monitoring of patient. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2016. Vol. 4, № 9(82). P. 4–11. DOI: 10.15587/17294061.2016.75690. 
 • Кожухівський А.Д. Імітаційне моделювання систем масового обслуговування [Електронний ресурс]: практикум / Черкас. держ. технол.  ун-т. Електрон. текст, дані. Черкаси, 2009. 1 електрон. опт. диск (CD-R). 

 

Дисертації та автореферати 

(може бути не вказане місце захисту та повна назва спеціальності)

 

 • Черевко П.П. Створення юридичних осіб приватного права: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2008. 225 с. 
 • Савченко Л.А. Особисті права та обов’язки батьків і дітей за сімейним законодавством України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 1997. 27 с. 
 • Дутко А.О. Юридичні конструкції та їх використання в законотворчій практиці України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»; Львівський держ. ун-т внутр. справ. Львів, 2010. 20 с. 

 

Закони та інші нормативні документи

 • Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30.  Ст. 141. 
 • Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 р. № 580-VIII / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 (дата звернення: 26.08.2016). 
 • Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015 / Президент України. Офіційний вісник Президента України. 2015. № 2. С. 14. Ст. 154. 
 • Загальна декларація прав людини: прийнята і проголош. резолюцією  217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р. // База даних «Законодавство України». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення: 26.08.2016). 
 • Гражданский кодекс Республики Беларусь. Минск: Национальный центр правовой информации республики Беларусь, 1999. 442 с. 
 • Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1993 г.  № 51-ФЗ. Российская газета. 1994. 8 декабря. № 238–239. Ст. 1551. 

 

Архівні документи

 

 • Науковий архів Інституту історії України НАН України. Ф. 2. Оп. 3.  Спр. 170. № 1. Арк. 5. 
 • Приветственный адрес в честь 50-летия творческой и научнопедагогической работы А.Н. Бекетова от ректора ХИИКСа. Музейный комплекс Харьков. нац. ун-та гор. хоз-ва им. А.Н. Бекетова. Осн. Ф. 125.  Вх. инв. № 225. 
 • Заява приват-доцента по кафедрі філософії Київського університету П. Свєтлова від 23.10.1919 про необхідність читання курсу гносеології. Державний архів м. Києва. Ф. 16. Оп. 469. Спр. 381. 13 арк. 

 

Стандарти, патенти, препринти, каталоги

 • ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016. 16 с. ГОСТ Р 517721-2001. 
 • Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования. М., 2001. 27 с. 
 • Люмінісцентний матеріал: пат. 25742 Україна: МПК6 С09К11/00,  G 01Т1/28, G 21НЗ/00. № 200701472; заявл. 12.02.07; опубл. 27.08.07,  Бюл. № 13. 4 с. 
 • Панасюк М.І., Скорбун А.Д., Сплошной Б.М. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами. Чорнобиль: Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. 7 с. (Препринт. НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС; 06-1). 
 • Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2008 року. Київ: Академперіодика, 2009. 444 с.