Перейти до контенту

Аксьонова Віра Ігорівна КУЛЬТУРНІ ПАРАДИГМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЯК ФЕНОМЕН КОМУНІКАТИВНОГО
РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Ананьева Елена Павловна МУЛЬТИКУЛЬТУРНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СВЕТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ КАК ФАКТОР
СИНЕРГЕТИКИ СОВРЕМЕННОГО МИРА
Афанасьев Александр Иванович ПАРАДИГМЫ ГУМАНИТАРИСТИКИ: ВЫТЕСНЕНИЕ ИЛИ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ?
Гансова Емма Августівна УКРАЇНСЬКА КЛАСИЧНА СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ЯК СКЛАДОВА
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ
Гедікова Наталя Пилипівна СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ РЕГУЛЯТОРІВ
В СУЧАСНОМУ ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Добролюбська Юлія Андріївна ІСТОРИЧНА ОСВІТА ТА СИНТЕТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФІЛОСОФІЇ ІСТОРІЇ
Замкова Наталія Леонідівна ТРАНСФОРМАЦІЇ СЦЕНАРІЮ «РУСИФІКАЦІЇ» В РАМКАХ РАДЯНСЬКОГО
ПЕРІОДУ
Конох Николай Семенович ФИЛОСОФСКОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Козленко Павел Eфимович ТРАНСФОРМАЦИЯ МОРАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЫ РАЗУМА
Лисеенко Елена Васильевна ИЗМЕНЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ КАК ДЕТЕРМИНАНТА
ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ
Мисик І. Г. ЦИКЛІЧНИЙ ЧАС В АСПЕКТІ ФІЛОСОФІЇ МОВИ
Музиченко Ганна В'ячеславівна ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ: СОЦІАЛЬНОФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ
Надибська Оксана Ярославівна СОЦІОГУМАНІТАРНЕ ПІЗНАННЯ ЯК ЦІННІСНО-СМИСЛОВЕ
ОСВОЄННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ
Фельдман Олександр Борисович АЛЬТРУЇЗМ І ЛЮДЯНІСТЬ У ТРАВМАТИЧНОМУ ДОСВІДІ ЛЮДСТВА
Халапсис Алексей Владиславович ГОСУДАРСТВО И БУДУЩЕЕ
Цибра Микола Федорович ОСВІТА ЯК МЕГАТРЕНД СУЧАСНОГО СВІТУ: СУСПІЛЬНІ РЕАЛІЇ
ТА НЕОБХІДНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Шпачинський Ігор Леонідович ДЕЯКІ АСПЕКТИ Т. ЗВ. «МЕТОДОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ»
СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ
Дмитрашко Світлана Анатоліївна ҐЕНЕЗА ТОТАЛІТАРНОЇ ДЕРЖАВИ: ВІД ІДЕЇ ДО ВТІЛЕННЯ
Климончук Василь Йосифович ПОЛІТИЧНІ СВОБОДИ ЯК ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
Маслов Юрій Констянтинович CУБСИДІАРНІСТЬ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА СТРУКТУРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У
НОВІТНІХ СИСТЕМАХ ВЛАДИ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ
Осипова Светлана Анатолиевна ПРАВО НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ В
РЕЗОЛЮЦИЯХ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН (1990-ые годы)
Семченко Ольга Ростиславовна ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОНЛАЙН-УЧАСТИЕ КАК МЕХАНИЗМ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
Шабанов Михаил Александрович ПОЛИТИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КРИЗИСА СОВРЕМЕННОЙ
ДЕМОКРАТИИ
Балашенко І. В. СОЦІОЛОГІЯ В СИСТЕМІ НАУК ПРО СУСПІЛЬСТВО