Перейти до контенту

Зміст

Ананьєва Олена Павлівна ПРИНЦИПИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ І ТОЛЕРАНТНОСТІ В СИСТЕМАХ ОСВІТИ СУЧАСНИХ ПОЛІЕТНІЧНИХ СПІЛЬНОТ
Багацький Євген Володимирович МІЖНАРОДНІ ГРАВЦІ В ПОВОЄННІЙ БОСНІЇ: РОЛІ, МОТИВАЦІЇ, ІНТЕРЕСИ
Бедрак Наталія Миколаївна РОЛЬ ПОЛІТИЧНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА У СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМАХ
Білоусов Олександр Сергійович ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ МІЖ СОЦІАЛЬНОЮ СТРУКТУРОЮ І ПОЛІТИЧНИМ УСТРОЄМ ЯК ПРОБЛЕМА ВЛАДИ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Каранфілова Олена Володимирівна СОЦІО-ВІДТВОРЮЮЧІ МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ ДЕВІАЦІЇ В СОЦІУМІ
Кравець Ганна Василівна ПОЛІФОНІЧНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА ШЛЯХУ ДО ДЕМОКРАТІЇ У СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ
Крапівник Ганна Олександрівна КОНЦЕПТ СЛІДЧОГО В ПРОСТОРІ ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
Кулачинський Микола Миколайович ПАРТІЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА UKIP: ЧЕТВЕРТА ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВЛАДИ ЧИ ЕКСТРЕМІСТСЬКЕ УГРУПУВАННЯ
Кучерук Олег Олексійович СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУРНЫХ ТЕЧЕНИЙ
Лазарева Алла Олексіївна СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕНТАЛІТЕТ»
Лісеєнко Олена Василівна ВПЛИВ ІНТЕРНЕТУ НА ЕЛЕКТОРАЛЬНУ ПОВЕДІНКУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
Мальченко Любов Ігорівна ЦІННОСТІ В СТРУКТУРІ НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУНАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Маслов Юрій Костянтинович ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСTВА В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ
Маслова Вікторія Павлівна СУЧАСНІ НАПРЯМИ ПОСТНЕКЛАСИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА
Музиченко Ганна Вячеславівна МЕХАНІЗМ ЗАВОЮВАННЯ ПРИХИЛЬНОСТІ ВИБОРЦІВ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО СКЛАДОВИХ ПІД ЧАС ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ-2014 В УКРАЇНІ
Настасійчук Олена Сергіївна МІФОЛОГЕМА «ДОМУ» В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ МАРИНИ ЦВЄТАЄВОЇ
Палазова Тетяна Михайлівна ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА ЯК СУБ’ЄКТ ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ
Поліщук Наталія Володимирівна ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІ АСПЕКТИ РОЛІ БОГОЛЮДИНИ У СТАНОВЛЕННІ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДІ
Сакун Айта Валдуровна АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР МИСЛЕННЯ: КОНТЕКСТ МОДЕРНУ
Семенченко Ольга Ростиславовна ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
Скриль Сергій Анатолійович ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК РЕГУЛЯТИВНИЙ ПРИНЦИП ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ
Телелим Ірина Володимирівна ДЕВІАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ У КІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХI СТ.: ЇЇ ПРИЧИНИ Й НАСЛІДКИ
Тимохов Олександр Володимирович СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ПЕРЕДУМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАНОРАМНОГО МИСЛЕННЯ
Третяк Вікторія Валеріївна ФІЛОСОФСЬКО-ПОНЯТІЙНА СТРУКТУРА ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ