Перейти до контенту

Випуск №4

Зміст

Антонов О. В. ФІЛОСОФСЬКИЙ ПОГЛЯД НА ДЕРЖАВНУ ВЛАДУ ЯК НА ОБ'ЄКТ СОЦІАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
Афанасьєв О. І. ПРО СПЕЦИФІЧНІСТЬ ОБ’ЄКТІВ ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ
Богаченко В. В. САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ ЯК КОНЦЕПТ САМООРГАНІЗУЮЧОЇ СИСТЕМИ СУБ’ЄКТА СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ
Борисова Т. В. ПОБУДОВА МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ЯК ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА
Ворніков В. І. КОНВЕНЦІОНАЛЬНІСТЬ І ТОЛЕРАНТНІСТЬ В ОСНОВІ КОНВЕНЦІОНАЛЬНОСТІ В СУСПІЛЬСТВІ
Готинян-Журавльова В. В. СИСТЕМНО-ПАРАМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «КЛАСИФІКАЦІЯ»
Добролюбська Ю. А. ШЛЯХИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ У РАКУРСІ ПОСТМОДЕРНІЗМУ
Єфіменко С. А. СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У КЛАСИЧНІЙ ТА СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ
Кравцов Ю. С. ТЕОРІЯ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ІНТЕНЦІОНАЛЬНА ОСНОВА ПАРАДИГМИ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ
Кузьмін В. В. ГЕНЕЗА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ КАР’ЄРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ НА ВУЗІВСЬКОМУ РІВНІ
Лепінська В. О. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ В СВІТЛІ КОНЦЕПЦІЇ ЕТНОГЕНЕЗУ Л. М. ГУМІЛЬОВА
Музиченко Г. В. ВПЛИВ ВИБОРЧИХ ЦЕНЗІВ НА ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
Наумкіна С. М. Яблонська Т. М. СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПЕРЕГОВОРІВ
Остапенко І. Г. «HOMO ECONOMICUS» У КОНТЕКСТІ МЕТОДОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
Павлова В. О. НЕЛЕГАЛЬНІ МІГРАНТИ ЯК УЧАСНИКИ ТА ЯК ЖЕРТВИ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
Попков В. В. Попова Г. О. ПРОБЛЕМИ ЛІБЕРАЛІЗМУ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПОЧАТКУ ХХ1 СТОРІЧЧЯ
Тікаєва Ю. І. ВІРТУАЛЬНО – ОБРАЗНА БАГАТОВИМІРНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
Ткаченко К. В. МУЗИЧНІ СПІВТОВАРИСТВА ЯК СПОСІБ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ
Турлак Т. А. ПСИХОЛОГІЯ І ПЕДАГОГІКА В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ: МІСЦЕ ТА РОЛЬ
Хавкар Хуссейн ФІЛОСОФІЯ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ В ШОТЛАНДСЬКОМУ ПРОСВІТНИЦТВІ
Цира О. В. СИНЕРГЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Четова Н. М ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
Чуйкова О. В. “СОЛЯРИС” ЯК МАТЕРІАЛІСТИЧНА ТЕОЛОГІЯ ТА МАТЕРІАЛІСТИЧНА ТЕОЛОГІЯ ТА АНТРОПОКОСМІЗМ В РАКУРСІ НООЕТИЧНИХ ІДЕЙ ТА ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ ПРАКТИК
Шатохіна Н. П. СВОБОДА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА ОСОБИСТІСНОГО ВИБОРУ