Перейти до контенту

Зміст

Адуло Тадеуш Іванович ФІЛОСОФСЬКО-ІСТОРИЧНЕ ОСЯГНЕННЯ СОЦІУМУ: ЧИ ЗДАТНА СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ВИРІШУВАТИ ЦЕ ЗАВДАННЯ?
Балашенко Інна Валеріївна МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ
Борінштейн Євгеній Руславович СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПРОЛЕГОМЕНИ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
Бродецька Юлія Юріївна ДЕФОРМАЦІЯ ВЕКТОРІВ ЦІЛІСНОСТІ: ВІД ТВОРЕННЯ ДО СПОЖИВАЦТВА
Буланова-Дувалко Людмила Федорівна КОНЦЕПТ ЖІНОЧОГО В ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНІЙ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ
Гансова Емма Августівна Паламарчук Галина Тимофіївна СИСТЕМНІ КОНЦЕПЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Гедікова Наталя Пилипівна ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ПРОЦЕСУ СИСТЕМНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Дидишко Иосип Иосипович ДЖЕРЕЛА СОЦІОТЕХНІЧНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ В РОЗУМІННІ СУТНОСТІ ТА СТРУКТУРИ ТЕХНІЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ТА ТЕХНОСФЕРА
Готинян-Журавльова Віталія Віталіївна АНАЛІЗ СПОСОБУ СТВОРЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ В РАМКАХ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ СИСТЕМ
Казаков Мстислав Андрійович ГНОСЕОЛОГІЯ ТА ДІАЛЕКТИКА: ДО ПРОБЛЕМИ ПОШУКУ КРИТЕРІЮ ВЕРИФІКАЦІЇ НАУКОВОГО ЗНАННЯ
Конох Микола Семенович Кравцов Юрій Сергійович СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПІДСТАВИ ЗМІНИ ПАРАДИГМИ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ
Крапівник Ганна Олександрівна ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНЕ РОЗУМІННЯ МАНІПУЛЯЦІЇ В ПРОСТОРІ ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРУ
Куценко Вікторія Юріївна СПІВВВІДНОШЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАЧАЛ У ПРАВОСЛАВНІЙ АСКЕТИЦІ (НА ПРИКЛАДІ ІСІХАЗМУ)
Літінська Надія Вікторівна КІНЕМАТОГРАФІЧНА ФОРМА АУДІОВІЗУАЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ
Пальчинська Мар′яна Вікторівна ВІРТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА: НОВА ПАРАДИГМА СУСПІЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
Поліщук Наталя Володимирівна Мосієвич Олександр Степанович Панченко Ігор Михайлович ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ І СТАНОВЛЕННЯ КОСМІЧНО-ДУХОВНОГО СВІТОГЛЯДУ ЛЮДИНИ МАЙБУТНЬОГО
Рудакова Ірина Вікторівна ДО ПИТАННЯ ПРО КОНЦЕПТУАЛЬНУ ПРИРОДУ НАЦІОНАЛІЗМУ
Сакун Айта Валдурівна АМБІВАЛЕНТНІСТЬ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОСТІ В СИМВОЛАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Суріна Ганна Юріївна ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРИЧНОГО НАРАТИВУ
Устич Сергій Іванович СУЧАСНЕ ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ
Черепанова Світлана Олександрівна ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ І ПІЗНАВАЛЬНИЙ ДОСВІД СУБ’ЄКТА КУЛЬТУРИ
Чернега Тетяна Миколаївна ДО ПРОБЛЕМИ З’ЯСУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ СВІТОГЛЯДНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ АНТРОПНОГО КОСМОЛОГІЧНОГО ПРИНЦИПУ.
Чуйкова Олена Володимирівна АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР НООЕТИЧНИХ ІДЕЙ: ПАСІОНАРІЙ, ЛЮДИНА ВИЖИВАННЯ (SURVIVALIST), “СОЛЯРИСТИЧНЕ СПІВТОВАРИСТВО”, “НООЕТИЧНА ЛЮДИНА”, ХРИСТОПОДІБНА ЛЮДИНА (В. Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦЬКИЙ, А. ШВЕЙЦЕР) У ПОШУКАХ НООЕТИЧНОЇ “НОВОЇ ЛЮДИНИ”
Щудло Світлана Андріївна У ПОШУКАХ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Борінштейн Євгеній Руславович РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ВІКТОРА ІВАНОВИЧА ВОРНІКОВА, КАНДИДАТА ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК, «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ КОНВЕНЦИОНАЛЬНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ: КОНВЕНЦИЯ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ».
Пунченко Олег Петрович РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ВІКТОРА ІВАНОВИЧА ВОРНІКОВА, КАНДИДАТА ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК, «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ КОНВЕНЦИОНАЛЬНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ: КОНВЕНЦИЯ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ»
Халапсіс Олексій Владиславович РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ ТА ПРАВА ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КРАВЦОВА ЮРІЯ СЕРГІЙОВИЧА «ФІЛОСОФСЬКЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ОСВІТИ У МОРАЛЬНО-ПРАВОВІЙ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛЮДИНИ»
ДОДАТОК №1. МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ОСВІТА ТА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ», 25-26 БЕРЕЗНЯ 2014 Р.
Басова Олена Юріївна CИСТЕМА ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ НА ПРИКЛАДІ НВК «ХАБАД»
Муляр Володимир Ілліч САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОРІЄНТАЦІЙНО-СМИСЛОВИЙ СТРИЖЕНЬ ЇЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
ДОДАТОК №2. МАТЕРІАЛИ ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «МЕТОДОЛОГІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ СУЧАСНОГО ФІЛОСОФСЬКОГО ПІЗНАННЯ», 29-30 ТРАВНЯ 2014 Р.
Наумкіна Світлана Михайлівна ВІДКРИТІСТЬ ВЛАДИ ЯК ПРИНЦИП ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ
Начев Андрій Петрович САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Праведна Н. П. РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ)