Перейти до контенту

Боринштейн Евгений Руславович ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ананьева Елена Павловна ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КЛАССИФИКАЦИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Замкова Наталія Леонідівна ФЕНОМЕН «КУЛЬТУРНОГО РАСИЗМУ» ТА ЙОГО РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
Добридень Оксана Володимирівна ЛЮДИНА І МЕДИЦИНА В РЕАЛІЯХ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
СПОЖИВАННЯ
Кримець Людмила Володимирівна УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФІЯ ПРО ВЛАДУ І ПОШУКИ ІДЕАЛЬНОГО
СУСПІЛЬНОГО УСТРОЮ
Попова Юлия Владимировна СИСТЕМНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ФОРМ ВЫВОДНОГО
ЗНАНИЯ
Савусiн Микола Павлович ФІЛОСОФСЬКІ Й ТЕОРЕТИКО-СИСТЕМНІ ПЕРЕДУМОВИ КРИТЕРІЇВ
ПОРІВНЯНО БІЛЬШОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ ОБ’ЄКТІВ У МОВІ ТЕРНАРНОГО
ОПИСУ (МТО)
Халапсис Алексей Владиславович ЗАПАД: КРАХ ИЛИ ВОЗРОЖДЕНИЕ
Цибра Микола Федорович ОСОБИСТІСТЬ У СУЧАСНОМУ ВИМІРІ
Каретна Ольга Олександрівна СИСТЕМА ОСВІТИ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
Климончук Василь Йосифович ПОЛІТИЧНІ СВОБОДИ: СУТЬ, ФОРМИ ТА СПОСОБИ НАУКОВОГО
ВИЗНАЧЕННЯ У СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ
Красножон Олена Сергіївна ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НА ПРИКЛАДІ ЄВРОРЕГІОНУ «НИЖНІЙ ДУНАЙ»
Лавренов Данило Андрійович ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВІ ГРУПИ ЯК СУБ’ЄКТИ ПОЛІТИЧНОГО
ЛОБІЮВАННЯ В УКРАЇНІ
Маслов Юрій Костянтинович ЕВОЛЮЦІЯ ІДЕЇ СОЛІДАРИЗМУ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ОСНОВИ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЛАДНИХ СИСТЕМ СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ
КРАЇН
Наумкіна Світлана Михайлівна РОЛЬ РИТОРИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ВЕРБАЛЬНІЙ КУЛЬТУРІ
ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ
Осипова Светлана Анатолиевна «БАРХАТНЫЙ РАЗВОД» – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
«МИРНОЙ» СЕЦЕССИИ
Ростецька Світлана Іванівна
Куспляк Ігор Сергійович
ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ
Сарбаш Катерина ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
В ДОСЛІДЖЕННІ УКРАЇНСЬКОГО ГІБРИДНОГО РЕЖИМУ
Тихоненко Ірина Вікторівна ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ ПАКИСТАНУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ТРАНСФОРМАЦІЇ
РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ В ПІВДЕННІЙ АЗІЇ
Федорук Світлана Дмитрівна РЕЗОЛЮЦІЯ ДО ДЕВ’ЯТОЇ СТАТТІ КОНСТИТУЦІЇ ЯПОНІЇ – ШЛЯХ ДО
ВІДРОДЖЕННЯ ЯПОНСЬКОЇ МІЛІТАРИЗАЦІЇ
Чурсінова Інна Олександрівна ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЙОГО РОЛЬ У СУЧАСНОМУ
ПОЛІТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Алексенцева-Тимченко Екатерина Сергеевна НОВЫЕ ТРЕНДЫ В СПОСОБАХ ПОСТРОЕНИЯ КАРЬЕРЫ
Бакуменко Роман Игоревич НАЦИОНАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА
Кононова Яна Вячеславовна ПОСТГУМАНИТАРНАЯ ПЕРСПЕКТИВА В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ
ТЕОРЕТИЗИРОВАНИИ
Прохоренко Евгения Яковлевна АНАЛИЗ АСПЕКТОВ ПРОЯВЛЕНИЙ ДЕВИАНТНОГО И ДЕЛИНКВЕНТНОГО
ПОВЕДЕНИЯ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Шепеленко Ирина Павловна ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ ГОРОДА

Аксьонова Віра Ігорівна КУЛЬТУРНІ ПАРАДИГМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЯК ФЕНОМЕН КОМУНІКАТИВНОГО
РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Ананьева Елена Павловна МУЛЬТИКУЛЬТУРНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СВЕТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ КАК ФАКТОР
СИНЕРГЕТИКИ СОВРЕМЕННОГО МИРА
Афанасьев Александр Иванович ПАРАДИГМЫ ГУМАНИТАРИСТИКИ: ВЫТЕСНЕНИЕ ИЛИ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ?
Гансова Емма Августівна УКРАЇНСЬКА КЛАСИЧНА СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ЯК СКЛАДОВА
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ
Гедікова Наталя Пилипівна СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ РЕГУЛЯТОРІВ
В СУЧАСНОМУ ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Добролюбська Юлія Андріївна ІСТОРИЧНА ОСВІТА ТА СИНТЕТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФІЛОСОФІЇ ІСТОРІЇ
Замкова Наталія Леонідівна ТРАНСФОРМАЦІЇ СЦЕНАРІЮ «РУСИФІКАЦІЇ» В РАМКАХ РАДЯНСЬКОГО
ПЕРІОДУ
Конох Николай Семенович ФИЛОСОФСКОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Козленко Павел Eфимович ТРАНСФОРМАЦИЯ МОРАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЫ РАЗУМА
Лисеенко Елена Васильевна ИЗМЕНЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ КАК ДЕТЕРМИНАНТА
ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ
Мисик І. Г. ЦИКЛІЧНИЙ ЧАС В АСПЕКТІ ФІЛОСОФІЇ МОВИ
Музиченко Ганна В'ячеславівна ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ: СОЦІАЛЬНОФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ
Надибська Оксана Ярославівна СОЦІОГУМАНІТАРНЕ ПІЗНАННЯ ЯК ЦІННІСНО-СМИСЛОВЕ
ОСВОЄННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ
Фельдман Олександр Борисович АЛЬТРУЇЗМ І ЛЮДЯНІСТЬ У ТРАВМАТИЧНОМУ ДОСВІДІ ЛЮДСТВА
Халапсис Алексей Владиславович ГОСУДАРСТВО И БУДУЩЕЕ
Цибра Микола Федорович ОСВІТА ЯК МЕГАТРЕНД СУЧАСНОГО СВІТУ: СУСПІЛЬНІ РЕАЛІЇ
ТА НЕОБХІДНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Шпачинський Ігор Леонідович ДЕЯКІ АСПЕКТИ Т. ЗВ. «МЕТОДОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ»
СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ
Дмитрашко Світлана Анатоліївна ҐЕНЕЗА ТОТАЛІТАРНОЇ ДЕРЖАВИ: ВІД ІДЕЇ ДО ВТІЛЕННЯ
Климончук Василь Йосифович ПОЛІТИЧНІ СВОБОДИ ЯК ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
Маслов Юрій Констянтинович CУБСИДІАРНІСТЬ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА СТРУКТУРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У
НОВІТНІХ СИСТЕМАХ ВЛАДИ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ
Осипова Светлана Анатолиевна ПРАВО НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ В
РЕЗОЛЮЦИЯХ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН (1990-ые годы)
Семченко Ольга Ростиславовна ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОНЛАЙН-УЧАСТИЕ КАК МЕХАНИЗМ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
Шабанов Михаил Александрович ПОЛИТИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КРИЗИСА СОВРЕМЕННОЙ
ДЕМОКРАТИИ
Балашенко І. В. СОЦІОЛОГІЯ В СИСТЕМІ НАУК ПРО СУСПІЛЬСТВО

Зміст

Ананьєва Олена Павлівна ПРИНЦИПИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ І ТОЛЕРАНТНОСТІ В СИСТЕМАХ ОСВІТИ СУЧАСНИХ ПОЛІЕТНІЧНИХ СПІЛЬНОТ
Багацький Євген Володимирович МІЖНАРОДНІ ГРАВЦІ В ПОВОЄННІЙ БОСНІЇ: РОЛІ, МОТИВАЦІЇ, ІНТЕРЕСИ
Бедрак Наталія Миколаївна РОЛЬ ПОЛІТИЧНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА У СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМАХ
Білоусов Олександр Сергійович ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ МІЖ СОЦІАЛЬНОЮ СТРУКТУРОЮ І ПОЛІТИЧНИМ УСТРОЄМ ЯК ПРОБЛЕМА ВЛАДИ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Каранфілова Олена Володимирівна СОЦІО-ВІДТВОРЮЮЧІ МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ ДЕВІАЦІЇ В СОЦІУМІ
Кравець Ганна Василівна ПОЛІФОНІЧНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА ШЛЯХУ ДО ДЕМОКРАТІЇ У СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ
Крапівник Ганна Олександрівна КОНЦЕПТ СЛІДЧОГО В ПРОСТОРІ ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
Кулачинський Микола Миколайович ПАРТІЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА UKIP: ЧЕТВЕРТА ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВЛАДИ ЧИ ЕКСТРЕМІСТСЬКЕ УГРУПУВАННЯ
Кучерук Олег Олексійович СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУРНЫХ ТЕЧЕНИЙ
Лазарева Алла Олексіївна СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕНТАЛІТЕТ»
Лісеєнко Олена Василівна ВПЛИВ ІНТЕРНЕТУ НА ЕЛЕКТОРАЛЬНУ ПОВЕДІНКУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
Мальченко Любов Ігорівна ЦІННОСТІ В СТРУКТУРІ НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУНАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Маслов Юрій Костянтинович ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСTВА В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ
Маслова Вікторія Павлівна СУЧАСНІ НАПРЯМИ ПОСТНЕКЛАСИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА
Музиченко Ганна Вячеславівна МЕХАНІЗМ ЗАВОЮВАННЯ ПРИХИЛЬНОСТІ ВИБОРЦІВ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО СКЛАДОВИХ ПІД ЧАС ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ-2014 В УКРАЇНІ
Настасійчук Олена Сергіївна МІФОЛОГЕМА «ДОМУ» В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ МАРИНИ ЦВЄТАЄВОЇ
Палазова Тетяна Михайлівна ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА ЯК СУБ’ЄКТ ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ
Поліщук Наталія Володимирівна ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІ АСПЕКТИ РОЛІ БОГОЛЮДИНИ У СТАНОВЛЕННІ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДІ
Сакун Айта Валдуровна АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР МИСЛЕННЯ: КОНТЕКСТ МОДЕРНУ
Семенченко Ольга Ростиславовна ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
Скриль Сергій Анатолійович ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК РЕГУЛЯТИВНИЙ ПРИНЦИП ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ
Телелим Ірина Володимирівна ДЕВІАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ У КІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХI СТ.: ЇЇ ПРИЧИНИ Й НАСЛІДКИ
Тимохов Олександр Володимирович СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ПЕРЕДУМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАНОРАМНОГО МИСЛЕННЯ
Третяк Вікторія Валеріївна ФІЛОСОФСЬКО-ПОНЯТІЙНА СТРУКТУРА ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ

Зміст

Адуло Тадеуш Іванович ФІЛОСОФСЬКО-ІСТОРИЧНЕ ОСЯГНЕННЯ СОЦІУМУ: ЧИ ЗДАТНА СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ВИРІШУВАТИ ЦЕ ЗАВДАННЯ?
Балашенко Інна Валеріївна МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ
Борінштейн Євгеній Руславович СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПРОЛЕГОМЕНИ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
Бродецька Юлія Юріївна ДЕФОРМАЦІЯ ВЕКТОРІВ ЦІЛІСНОСТІ: ВІД ТВОРЕННЯ ДО СПОЖИВАЦТВА
Буланова-Дувалко Людмила Федорівна КОНЦЕПТ ЖІНОЧОГО В ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНІЙ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ
Гансова Емма Августівна Паламарчук Галина Тимофіївна СИСТЕМНІ КОНЦЕПЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Гедікова Наталя Пилипівна ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ПРОЦЕСУ СИСТЕМНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Дидишко Иосип Иосипович ДЖЕРЕЛА СОЦІОТЕХНІЧНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ В РОЗУМІННІ СУТНОСТІ ТА СТРУКТУРИ ТЕХНІЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ТА ТЕХНОСФЕРА
Готинян-Журавльова Віталія Віталіївна АНАЛІЗ СПОСОБУ СТВОРЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ В РАМКАХ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ СИСТЕМ
Казаков Мстислав Андрійович ГНОСЕОЛОГІЯ ТА ДІАЛЕКТИКА: ДО ПРОБЛЕМИ ПОШУКУ КРИТЕРІЮ ВЕРИФІКАЦІЇ НАУКОВОГО ЗНАННЯ
Конох Микола Семенович Кравцов Юрій Сергійович СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПІДСТАВИ ЗМІНИ ПАРАДИГМИ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ
Крапівник Ганна Олександрівна ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНЕ РОЗУМІННЯ МАНІПУЛЯЦІЇ В ПРОСТОРІ ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРУ
Куценко Вікторія Юріївна СПІВВВІДНОШЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАЧАЛ У ПРАВОСЛАВНІЙ АСКЕТИЦІ (НА ПРИКЛАДІ ІСІХАЗМУ)
Літінська Надія Вікторівна КІНЕМАТОГРАФІЧНА ФОРМА АУДІОВІЗУАЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ
Пальчинська Мар′яна Вікторівна ВІРТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА: НОВА ПАРАДИГМА СУСПІЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
Поліщук Наталя Володимирівна Мосієвич Олександр Степанович Панченко Ігор Михайлович ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ І СТАНОВЛЕННЯ КОСМІЧНО-ДУХОВНОГО СВІТОГЛЯДУ ЛЮДИНИ МАЙБУТНЬОГО
Рудакова Ірина Вікторівна ДО ПИТАННЯ ПРО КОНЦЕПТУАЛЬНУ ПРИРОДУ НАЦІОНАЛІЗМУ
Сакун Айта Валдурівна АМБІВАЛЕНТНІСТЬ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОСТІ В СИМВОЛАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Суріна Ганна Юріївна ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРИЧНОГО НАРАТИВУ
Устич Сергій Іванович СУЧАСНЕ ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ
Черепанова Світлана Олександрівна ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ І ПІЗНАВАЛЬНИЙ ДОСВІД СУБ’ЄКТА КУЛЬТУРИ
Чернега Тетяна Миколаївна ДО ПРОБЛЕМИ З’ЯСУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ СВІТОГЛЯДНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ АНТРОПНОГО КОСМОЛОГІЧНОГО ПРИНЦИПУ.
Чуйкова Олена Володимирівна АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР НООЕТИЧНИХ ІДЕЙ: ПАСІОНАРІЙ, ЛЮДИНА ВИЖИВАННЯ (SURVIVALIST), “СОЛЯРИСТИЧНЕ СПІВТОВАРИСТВО”, “НООЕТИЧНА ЛЮДИНА”, ХРИСТОПОДІБНА ЛЮДИНА (В. Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦЬКИЙ, А. ШВЕЙЦЕР) У ПОШУКАХ НООЕТИЧНОЇ “НОВОЇ ЛЮДИНИ”
Щудло Світлана Андріївна У ПОШУКАХ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Борінштейн Євгеній Руславович РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ВІКТОРА ІВАНОВИЧА ВОРНІКОВА, КАНДИДАТА ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК, «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ КОНВЕНЦИОНАЛЬНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ: КОНВЕНЦИЯ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ».
Пунченко Олег Петрович РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ВІКТОРА ІВАНОВИЧА ВОРНІКОВА, КАНДИДАТА ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК, «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ КОНВЕНЦИОНАЛЬНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ: КОНВЕНЦИЯ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ»
Халапсіс Олексій Владиславович РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ ТА ПРАВА ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КРАВЦОВА ЮРІЯ СЕРГІЙОВИЧА «ФІЛОСОФСЬКЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ОСВІТИ У МОРАЛЬНО-ПРАВОВІЙ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛЮДИНИ»
ДОДАТОК №1. МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ОСВІТА ТА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ», 25-26 БЕРЕЗНЯ 2014 Р.
Басова Олена Юріївна CИСТЕМА ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ НА ПРИКЛАДІ НВК «ХАБАД»
Муляр Володимир Ілліч САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОРІЄНТАЦІЙНО-СМИСЛОВИЙ СТРИЖЕНЬ ЇЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
ДОДАТОК №2. МАТЕРІАЛИ ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «МЕТОДОЛОГІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ СУЧАСНОГО ФІЛОСОФСЬКОГО ПІЗНАННЯ», 29-30 ТРАВНЯ 2014 Р.
Наумкіна Світлана Михайлівна ВІДКРИТІСТЬ ВЛАДИ ЯК ПРИНЦИП ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ
Начев Андрій Петрович САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Праведна Н. П. РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ)