Перейти до контенту

Зміст

ВСТУПНЕ СЛОВО
Бевзюк Н. П. ГРІХ ТА СПОКУТА У ПРОТЕСТАНТИЗМІ
Боринштейн Є. Р. ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНИХ ВІДХИЛЕНЬ
Ворников В. И. ФЕНОМЕН КОНВЕНЦІЇ У СОЦІАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ
Добролюбська Ю. А. РОЗРОБКА ТЕОРІЇ ФІЛОСОФІЇ ІСТОРІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ НАУЦІ
Дунаєва Г. О. ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ПОЛІТИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Іванов Є. В. ГНОСЕОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ: ФІЛОСОФСЬКИЙ ДОРОБОК АРІСТОТЕЛЯ
Кавалеров В. А. ОСВІТА В КОМУНІКАТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: КОНЦЕПЦІЯ «ВИПЕРЕДЖАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»
Кадієвська І. А. ОСВІТА ЯК ЗБРОЯ ПРОТИ МАНІПУЛЯЦІЇ СВІДОМІСТЮ
Каменская Т. Г. ГАБІТУС У СТРУКТУРІ ІДЕНТИЧНОСТІ: КОНСТРУКТИВІСТСЬКИЙ ПІДХІД
Карпяк О. М. АДАПТАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН (ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ)
Блохина Л. Л., Квятковский Д. О. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ
Кіт Н. В. УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІЙСНОСТІ
Кравченко А. А. НАВЧАННЯ ІСТИНИ І НОВИХ ФОРМ ЖИТТЯ В ЕЛЛАДІ: КОНТЕКСТ ПАЙДЕЙЇ
Крымец Л. В. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ВЛАДИ
Лисеенко Е. В. СПІВВІДНОШЕННЯ ТРАДИЦІОНАЛІСТСЬКИХ ТА МОДЕРНІСТСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Максимова А. С. ІНДИВІДУАЛІЗМ: СОЦІОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ
Микулинская О. С. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ КУРИКУЛУМУ
Морарь М. В. ПАРТІЙНІ ЛІДЕРИ У ФОРМУВАННІ ТА РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНИХ ЕЛІТ УКРАЇНИ
Мысык И. Г ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Надибська О. Я. РЕФЛЕКСИВНО-ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА
Недопитанська С. М. ГРА — ДЖЕРЕЛО РОЗВИТКУ СИСТЕМНОГО ТА ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Пальчик С. И. АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПАТРІОТИЗМУ
Рибка Н. М., Плахотний О. Г. СОЦІАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ’Я
Попков В. В. ФОРМУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПІДХОДІВ ДО АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ (ДОСВІД СПІВСТАВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДІВ А. ТОЙНБІ ТА М. БЕРДЯЄВА)
Постол А. А., Постол О. Є. ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ КАК КОМПОНЕНТА САМОРЕГУЛЯЦИИ ОБЩЕСТВА
Пунченко О. П. ОСЯГНЕННЯ СЕНСУ ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА У ДЗЕРКАЛІ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ
Резанов Д. А. СУБ’ЄКТИ НОЧІ І ДНЯ В РОСІЙСЬКОМУ СИМВОЛІЗМІ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЇ В. Я. БРЮСОВА)
Сакун А. А. ФОРМУВАННЯ НОВОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПАРАДИГМИ, ЗАСНОВАНОЇ НА ЗНАННІ
Третяк О. А. ПОЛІТИЧНИЙ ЗМІСТ ФЕНОМЕНУ ПУБЛІЧНОЇ СФЕРИ У СВІТОВІЙ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ
Трифонова М. К. КОНТУРИ МАЙБУТНЬОЇ РЕФОРМИ В ОСВІТІ
Ханжи В. Б. АНТРОПНИЙ ЧАС ТА ЛЮДСЬКА ІСТОРІЯ: ВІД АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІСТІВ ДО ПОСТНЕКЛАСИЧНОГО РОЗУМІННЯ
Черняк І. А. ЗМІНА ПАРАДИГМИ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ ДЕВІАЦІЇ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНУ
Шилина Н. Е. МЕТАКОМУНІКАЦІЯ У СИСТЕМІ ОСВІТИ
Юшкевич Ю. С. МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ АКСІОСФЕРИ ОСВІТИ
Яцишина Г. А. ІМПЕРАТИВИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ІНДИВІДА В ПРІОРИТЕТАХ ЕКОНОМІЧНОГО БУТТЯ

Зміст

Афанасьев А.И. КВАНТИТАТИВНЫЕ И КВАЛИТАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ ВГУМАНИТАРИСТИКЕ
Бевзюк Н.П. ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ВЕРУЮЩЕЙ ЛИЧНОСТИ В ПРОТЕСТАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Білянська О. Ю. ПОШУКИ ТВОРЧОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ВІДПОВІДНО КОНЦЕПЦІЇ ВІДЧУЖЕННЯ МИКОЛИ БЕРДЯЄВА
Бондар Л.В. ЩАСТЯ ЯК ЕКЗИСТЕНЦІАЛ
Боринштейн Е.Р., Емяшева В.Н. РОЛЬ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ УКРАИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ
Гедікова Н. П. ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА СПЕЦИФІКА УКРАЇНСЬКИХ ПАРТІЙ ЛІБЕРАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ: ІСТОРИЧНИЙ ТА СУЧАСНИЙ АСПЕКТИ
Димова О. В. РОЛЬ ДЕРЖАВИ ТА ЕЛІТИ В ФОРМУВАННІ СУСПІЛЬНОГО РУХУ ДО ЛІБЕРАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КРАЇНИ
Закревський В. Е. СВІТОВІ ЦІННОСТІ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР І СОЦІАЛІЗАЦІЯ
Іванов Є. В. ГНОСЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ В СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
Кавалєров В.А. КОНЦЕПТ ІННОВАЦІЇ: ЦІЛЕРАЦІОНАЛЬНИЙ І КРЕАТИВНИЙ АСПЕКТИ
Кадук Н. І. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ МОДЕЛЕЙ ПЕРЕХОДУ ДО ДЕМОКРАТІЇ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ
Каменчук Т.О. ПОНЯТТЯ «ЛОЯЛЬНОСТІ» В СИСТЕМІ СУМІЖНИХ КАТЕГОРІЙ
Карпяк О. М. АПТАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН (ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ)
Квятковский Д.О.Блохина Л.Л. ГУМАНИЗМ И ГУМАННАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ
Кравець Г. В. РЕВОЛЮЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ЗМІНИ ВЛАДИ В КРАЇНАХПОСТАРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ
Литинская Н.В. АУДІОВІЗУАЛЬНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП УНІВЕРСАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ КУЛЬТ
Малоіван І. Ф. ВПЛИВ ВАРШАВСЬКОГО ДОГОВОРУ НА СУЧАСНИЙ СВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС: ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ТА НАСЛІДКИ В ХХІ СТОЛІТТІ
Мартикян Г. Н. М.БУБЕР И Э.ЛЕВИНАС: «ВСТРЕЧА» С ДРУГИМ КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНОГО БЫТИЯ
Марущак О. В. ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ СІМ’Ї ТА МОЖЛИВОСТІ «УСНОЇ ІСТОРІЇ»
Мисик І. Г. ПОЛОЖЕНИЕ УЧИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ
Олейник М. О. ПОЛІТИЧНИЙ ВИБІР ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОГО РІШЕННЯ
Подольська І. Л. ІНКОРПОРАЦІЯ МІКРОІСТОРИЧНОГО ПІДХОДУ В «НОВУ БІОГРАФІЧНУ ІСТОРІЮ»
Попков В. В. ХРИСТИАНСТВО КАК РЕЛИГИЯ ДУХА. (РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НИКОЛАЯ БЕРДЯЕВА)
Поплавская С.В. ЦЕЛОСТНОСТЬ ЛИЧНОСТИ КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Наумкина С.М., Рогатина Л.П. ПОЛИТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО КОНТРОЛЯ НАД ГОСУДАРСТВОМ
Русяева М.В. МИФ И МУЗЫКА В КОНТЕКСТЕ КАТЕГОРИИ «МИФОЛОГЕМА»: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Співак Д. П. ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ РАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОУПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
Торохтій М.А. ПИТАННЯ ЯК ФУНКЦІЯ ЗНАННЯ
Фатхутдинова Е.В. ІДЕЯ ГУМАНІЗАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
Шабанов М. О. АНТРОПОГЕННІ ПРОСТОРИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Ярова Л. В. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК САМОСТІЙНИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Кавалеров А.А. ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ

Зміст

Бондар Л. В. ЩАСТЯ ЯК ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ ФЕНОМЕН
Блохіна Л. Л., Тодорова С. М. ХУДОЖНЬО-ФІЛОСОФСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ В. СТУСОМ ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ
Борінштейн Є. Р. ВПЛИВ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ НА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЗМІНИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Вдовичин І. Я. СВОБОДА ОСОБИ ЯК ЦІННІСТЬ: ПОЛІТИЧНИЙ ЗМІСТ
Гедікова Н. П. НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ У ЛІБЕРАЛЬНОМУ РАКУРСІ
Торяник В. М. ПОЛІТИЧНІ СПІВТОВАРИСТВА ЯК СПІЛЬНОТИ СПОЖИВАННЯ
Добродум О. В. РЕЦЕПЦИЯ ПРОЯВЛЕНИЙ ИСЛАМА В СОВРЕМЕННЫХ США
Драшкович А. І. ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛІТИЧНОГО РІШЕННЯ
Закревський В. Е. ЄВРОПА, УКРАЇНА, США: ЦІННІСНІ СИСТЕМИ
Іванов Є. В. ГНОСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПЛАТОНА
Калінін В.Ю. АНАЛІЗ ДЕЯКИХ КАТЕГОРІЙ ГЛОБАЛІСТИКИ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Кадук Н. І. МОДЕРНІЗАЦІЯ І ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ЯК ЗМІСТОВНІ ТИПИ ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ
Каранфилова Е. В. ТИПОЛОГИЯ ФОРМ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кіссе А. І. «ЕТНІЧНІСТЬ» ЯК НАУКОВА КАТЕГОРІЯ: ОСНОВАНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ
Ковадло Н. П. ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПОЛІТИЧНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ СУЧАСНИХ КРАЇН
Коваль С. В КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НЕУРЯДОВИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ
Борисенко Н.М., Кузьмічова О.А. ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОГЛЯДНИХ УЯВЛЕНЬ У ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ
Хоанг Тхи Кук НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ КАК СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
Куспляк І. С. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Лисеєнко Е. В. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ
Микулинская О. С. ПРОБЛЕМАТИКА КУРРИКУЛУМА. ФИЛОСOФСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Морарь М. В. ПАРТІЙНЕ ЛІДЕРСТВО ЯК ЧИННИК АКТИВІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ СУСПІЛЬСТВ
Музиченко Г. В. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ: МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ
Мысык И. Г. РЕФОРМИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Начев А. П. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНО - ФИЛОСОФСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Ніколаєнко Н. О. КЛАСИФІКАЦІЙНІ ВИМІРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕСУРСУ
Панасюк В. А. ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА СУБЕЛІТНИХ ГРУП (УГРУПУВАНЬ) ГЕТЬМАНЩИНИ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ
Польовий М. А. СУТНІСТЬ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Поплавская Т. Н. БЕССМЕРТИЕ ДУШИ КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Почтар О. О. ГУМАНИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ КОММУНИКАТИВНЫХ СРЕДСТВ
Рогатина Л. П. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГРАЖДАНСКОГО КОНТРОЛЯ НАД ГОСУДАРСТВОМ
Терентьева Л. Н. ПРОБЛЕМА УСТОЙЧИВОСТИ АССЕРТОРИЧЕСКОЙ СИЛЛОГИСТИКИ АРИСТОТЕЛЯ: « ДВОИЦА» В ЛОГИЧЕСКИХ ФОРМАХ
Ткачук Ю. В. УКРАЇНА ТА ЄС: ПЕРСПЕКТИВИ ТА СТРАТЕГІЇ ВЗАЄМОДІЇ
Халапсис А. В. НУЖДАЕТСЯ ЛИ МЕТАФИЗИКА В «ОПРАВДАНИИ»?
Хижняк Д.Г. ЯДЕРНА ЗБРОЯ ЯК ФАКТОР НЕСТАБІЛЬНОСТІ У ВІДНОСИНАХ МІЖ ІНДІЄЮ ТА ПАКИСТАНОМ
Шабанов М. О. АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ
Яковлев Д. В. ПОЛІТИЧНА РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО ДЕМОКРАТІЇ
Кавалеров А.А. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИНАМІКИ ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ МОДЕРНУ ТА ПОСТМОДЕРНУ
Калѐнова Е.О. ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ВЫБОР В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ
Яковлев Д. В. ДЕРЖАВНІСТЬ І СВОБОДА: НЕРОЗРИВНА ЄДНІСТЬ
Дмитриева М. С. РОЖДЕННЫЙ ВЕКОМ НА ВЕКА

Зміст

Шпачинський І. Л. КРАСА ЯК КАТЕГОРІЯ ДІАЛЕКТИКИ
Бережна С. В. ПАРАДОКСАЛЬНІСТЬ ТРАДИЦІЙНОГО МИСЛЕННЯ В ІСТОРИЧНОМУ ПІЗНАННІ.
Бевзюк Н. П РЕФОРМАЦИЯ И ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ ВОЛИ ЧЕЛОВЕКА
Дели-Славов Д. С. АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ Т. КУНА И ДЖ. ХОЛТОНА В КАТЕГОРИЯХ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОТС
Кокорев А.В. ЦЕННОСТНО-ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ СМЫСЛЫ КОММУНИКАТИВНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ
Кравцов Ю. С. КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЯЗЫКЕ КАК ФАКТОР ИНФОРМАТИЗАЦИИ СОЦИАЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Кравчик А. С ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ А.И.УЁМОВА КАК МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЛИКАЦИИ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВ
Кузьменко В. В. ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВАНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К. ШЕННОНА И А. Н. КОЛМОГОРОВА К ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ
Ляшенко Д. Н. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ЗНАК» КАК ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ
Машталер А. А. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ В ГЛОБАЛЬНИХ ВИМІРАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Микулинская О.С. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АКТУАЛИЗАЦИИ КУРРИКУЛУМА
Піскарьова Н. І. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ПОНЯТТЯ «ПОЛІТИЧНА ОПОЗИЦІЯ»
Попков В.В. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ ПЕРСОНАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ Н. БЕРДЯЕВА.
Попов С.М. ГОМЕОСТАЗ ЯК МЕХАНІЗМ САМОРЕГУЛЯЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
Попович М. Д. ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРНОЙ АНТРОПОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИАЛЬНОМ ПОЗНАНИИ
Сакун А.А. ДИСКУССИЯ И ДИАЛОГ КАК БАЗОВЫЕ ФОРМЫ КОММУНИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Степаненко А.Н. ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ "ЦИВИЛИЗАЦИЯ", ЕЕ ЭКСПЛИКАЦИЯ И СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ
Терентьева Л.Н. НОВИЗНА И ДОСТОВЕРНОСТЬ ВЫВОДОВ ПО ИНДУКЦИИ И ДЕДУКЦИИ: ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Ханжи В. Б. СРЕДНЕВЕКОВО-ВОЗРОЖДЕНЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ БЫТИЯ КАК ФУНДАМЕНТ ФИЛОСОФСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВРЕМЕНИ ЧАСТЬ 2. ПАНТЕИСТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА
Худенко А. В. УТВЕРЖДАЮЩАЯ СИЛА ПОВТОРЕНИЯ
Чернышова Е. А. ПОНЯТИЕ «РАЦИОНАЛЬНОЕ» В НАУЧНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ
Яковенко М. Л. АНТИЧНИЙ СВІТ ЕСТЕТИЧНОГО
Галиновский С. А. ОПИСАНИЕ ТОТАЛИТАРНОГО РЕЖИМА В РАМКАХ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ
Кавалеров А.А. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВЛАДНИХ СУБ’ЄКТІВ У ДЕМОКРАТИЧНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ
Тодорова С. М. НАЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ СУСПІЛЬНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ В КОНЦЕПЦІЇ В. СТУСА