Перейти до контенту

Бевзюк Н. П. МІСТИЧНЕ БОГОСЛОВ’Я РАННЬОГО ПРОТЕСТАНТИЗМУ
Блохіна Л. Л. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ
ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ
Богайчук В. Ж. РОЛЬ ТА ХАРАКТЕР НАСИЛЬСТВА У ПОЛІТИЦІ
Большакова О. В. АКСІОСФЕРА ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ ЯК ФОРМИ СУСПІЛЬНОЇ
СВІДОМОСТІ
Бондаренко А. В. ЗМІСТ ПРАВОВОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНОФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ
Бородіна Н. В. ПОНЯТТЯ «ШТУЧНОCТІ» В ПРОБЛЕМІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
Дзюбенко М. А. АКСІОЛОГІЧНА КОМПОНЕНТА ЕТИКИ НЕНАСИЛЛЯ
Іванов Є. В. АМЕРИКАНСЬКА МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ: СПРОБА
ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ
Кадієвська І. А. ОСВІТА ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Кравцов Ю. С. ЗМІНА ПРАВОВОЇ ПАРАДИГМИ ЯК ПРОЦЕС ПОДОЛАННЯ «КРИЗИ
ІДЕНТИЧНОСТІ» ПРАВА
Кримець Л. В. ДІАЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Ляшенко Д. Н. СТРУКТУРА КОМПОНЕНТІВ ЗНАКУ
Муха-Шаек Е. ПРОБЛЕМА МОЛОДІ В СУЧАСНИХ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ
ДОСЛІДЖЕННЯХ: ПОЛІВАРІАНТНІСТЬ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ
СТРАТЕГІЙ ТА МОЖЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ
Недопитанська С. М. ЗАГАЛЬНА ПАРАМЕТРИЧНА ТЕОРІЯ СИСТЕМ: ТИПИ ОСОБИСТОСТЕЙ ТА
КЛАСИФІКАЦІЯ ІГОР ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
Окорокова В. В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УТОПІЇ ЕПОХИ ПРОСВІТНИЦТВА
Пальчик С. І. ПАТРІОТИЧНИЙ АСПЕКТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
Пастушенко О. В. ПРАВОВА ОСВІТА — ЗАПОРУКА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Постол О. Є. ТРАНСГУМАНІЗМ: НА ПОРОЗІ ДОСКОНАЛОСТІ ЧИ НА КРАЮ ПРІРВИ?
Райхерт К. В. МОДЕЛІ ЗНАКУ Ч. С. ПІРСА І Ф. ДЕ СОССЮРА ЯК СИСТЕМИ І ПРИНЦИП
ДОПОВНЮВАЛЬНОСТІ ДВОЇСТІСТИХ СИСТЕМНИХ ОПИСІВ
Русяєва М. В ОБРАЗНО-СТИЛЬОВІ ПАРАДИГМИ КУЛЬТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ В
КОНТЕКСТІ ФРАНЦУЗЬКОГО ІНСТРУМЕНТАЛІЗМУ («ВІЙСЬКОВІ»
СИМФОНІЇ А. ОНЕГГЕР)
Семитоцька В. П. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІЛОСОФСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСУ
Семченко О. А. НАЦІОНАЛЬНИЙ БРЕНДИНГ: ОСНОВНІ КОМУНІКАТОРИ Й КАНАЛИ
КОМУНІКАЦІЇ
Кавалеров А.А. КОМУНІКАТИВНИЙ ВИМІР СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ
Начев А. П. ГЕНЕЗА ФЕНОМЕНУ «ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА»
Яковлев Д. В. Рецензія: «ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»

Кавалеров А.І. 20 РОКІВ КАФЕДРІ: ІСТОРИЧНИЙ ЗРІЗ
Анохина В. В. ИМПЕРАТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ
Беляева О. В. СУИЦИД КАК СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
Богатый Ю. В. РОЛЬ МАРГИНАЛОВ В ПРОЦЕССАХ
ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Богаченко В. В. МАРГИНАЛИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Большакова О. В. ПРАВОВА СВІДОМІСТЬ ЯК ФОРМА СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ :
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ АСПЕКТ
Бондар Л.В. КРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЩАСТЯ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ВИМІРІ
Бондаренко А.В. РОЛЬ ИДЕОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ
СОЦИУМА
Боринштейн Е. Р. ГЕНИАЛЬНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ ФЕНОМЕН
Вербецька О. Д. ІСТОРИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ
ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Вишневский М. И. КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ СИНТЕЗ
Ворников В. И. СОГЛАСИЕ И ЕГО РОЛЬ В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ
Гадомська Юлія Петрівна ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ
Дзюбенко М. А. ЦЕННОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ЭТИКИ НЕНАСИЛИЯ
Дмитриева М. С. НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ
Добролюбська Ю. А. ЗАГАЛЬНІ РИСИ ПОСТНЕОКЛАСИЧНОЇ ПІДСИСТЕМИ ФІЛОСОФІЇ
ІСТОРІЇ
Закревський В. Е. МАЙБУТНЬЄ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПРАКТИЧНА ПРОБЛЕМА
Зеленков А. И. ФИЛОСОФИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ ИНВАЙРЭНМЕНТАЛИЗМ
Игнатов И. А. НА ПУТИ К МНОГОМЕРНОМУ ЧЕЛОВЕКУ
Ильин В. В. СОФИЯ ИЛИ ЛОГОС? ОСТАНЕТСЯ ЛИ МУДРОСТЬ БОЖЕСТВЕННЫМ
ПРИЗВАНИЕМ?
Іванов О. О. БІОТЕХНОЛОГІЯ ЯК ЗАСІБ ОСМИСЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО
В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФІЇ ЗДОРОВ’Я
Іванова Н. В. ІДЕЇ ВІТАЛІЗМУ У ТВОРЧОСТІ Г.СКОВОРОДИ
Каратаєва О. С. СПЕЦИФІКА СУБКУЛЬТУР В АСПЕКТІ ОСВІТИ
Касперович Г. И. ФИЛОСОФСКО-СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ
НЕЛИНЕЙНОГО МЫШЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Квятковський Д. О. ГУМАНІСТИЧНІ ОБРІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА:
ВІД РЕАЛІЙ ДО ІДЕАЛУ
Кіт Н.В. СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР ОСВІТЯНСЬКИХ ПРОБЛЕМ
Кобзарь А.В. ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ
В ПОСТСОВЕТСКОЙ УКРАИНЕ
Конох Н.С. ФИЛОСОФСКОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРАВА В ПРОЦЕССЕ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА
Кравчик А. С. ЛОГИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАТЕГОРИАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ
Кримець Л. В. СОЦІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО
СУСПІЛЬСТВА
Кучер М.М. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
УПРАВЛІНСЬКОЇ ОСВІТИ
Лисеенко Е. В. ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ
СОВРЕМЕННОГО УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА
Литинская Н. В. ТРАНСФОРМАЦИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Литовченко К. В. ЯЗЫК КАК ОСНОВА СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Марущак О. В. СПЕЦИФІКА МЕТОДІВ УСНОЇ ІСТОРІЇ У ВИВЧЕННІ ПАМ’ЯТІ
Митали Л. С. ФИЛОСОФСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОНЯТИЯ
«ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ»
В КОНТЕКСТЕ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ
Молокова О. В. ПАРАДИГМА СОЦИАЛЬНОГО КОНСТРУКТИВИЗМА
КАК СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПОЗНАНИЯ РЕАЛЬНОСТИ
Наумкіна С.М. ТРАЄКТОРІЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Нахапетова О. К ВОПРОСУ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Немерцалов В. В. МЕТОДОЛОГІЧНІ НОВАЦІЇ Г. Н. ПАПАНІКОЛАУ
Нерубасская А.А. СОЦИАЛЬНЫЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЫ
СОВРЕМЕННОГО УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА
Окорокова В. В. ГУМАНІСТИЧНА УТОПІЯ Е. ФРОММА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ
Савченко В. В. ФИЛОСОФИЯ «ПРОИЗВОДСТВА ПРИСУТСТВИЯ» Х. У. ГУМБРЕХТА КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ
ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ
Кримець Л.В., Остапенко О. С. ОСОБЛИВОСТІ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Очкин Д. В. БУДДИЗМ И СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ
Павицкая С. Ю. МНОГОМЕРНОСТЬ ФЕНОМЕНА ОБРАЗОВАНИЯ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
ДИНАМИКЕ
Павлова А. Т. АЛЬТЕРНАТИВЫ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЗОР
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
Палагута В. И. СУБЪЕКТ В СВЕТЕ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА
Паламарчук Є. В. ПРАКСЕОЛОГІЧНІ КОНОТАЦІЙ АКМЕОЛОГІЇ: ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНИЙ
КОНТЕКСТ
Пальчик С. І. ПАТРІОТИЧНІ ПІДСТАВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
Панасенко К. С., Мисик І. Г. ПРОБЛЕМА БРЕХНІ, ІСТИНИ ТА ОБМАНУ В ФІЛОСОФСЬКОМУ ЗНАННІ
Паскалова М. І. МОЖЛИВІСТЬ І ДІЙСНІСТЬ У СОЦІАЛЬНІЙ РЕАЛЬНОСТІ
Петінова О. Б., Боголюб Є. І. ІННОВАЦІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ: ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ АСПЕКТ
Подольская И. Л. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УКРАИНСКИХ МИКРОИСТОРИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Поплавская С. В. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛОСТНОЙ
ЛИЧНОСТИ
Поплавская Т. Н., Кондрусева В. М. ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ОБРАЗОВАНИЯ КАК ПРЕДМЕТ
ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА
Почтарь О. О. МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ОБРАЗ, РАСКРЫВАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ
СОЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ
Кримець Л. В., Рогов О. В. СУСПІЛЬСТВО В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Савина С. Г. РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В СОВРЕМЕННЫХ КУЛЬТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЯХ
Сандюк Л. О., Сулим О. В. АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ СВІДОМОСТІ
В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
Семитоцкая В. П. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К КОНЦЕПТУ ВРЕМЕНИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
Тодорова С. М. ПРО ЗНАЧИМІСТЬ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ
В СУЧАСНОМУ ФІЛОСОФСЬКОМУ ПІЗНАННІ
Третяк Виктория Валерьевна СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА
Ушакова К.В. СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К КУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКЕ
Ушакова Ю.А. МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ:
ПРОБЛЕМА СМЕНЫ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПАРАДИГМ
Ханжи В. Б. СТРЕЛЫ АНТРОПНОГО ВРЕМЕНИ:
ФИЗИЧЕСКИЙ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
Цибра М. Ф. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЛЮДСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
Шестопал Т. П. УКРАИНСКИЙ ЭТНОГЕНЕЗ И ПАССИОНАРНОСТЬ:
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ
Шилина Н. Е. ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ В
ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
Юшкевич Ю. С. МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЦІННОСТІ
В СВІТЛІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Зміст

Алаликіна О.М. ІНТЕРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ЕЛІТ У СУЧАСНИХ УМОВАХ: СПЕЦИФІКА ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ
Бабіна В. О. ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА: МІСЦЕ ТА РОЛЬ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Власенко К. Г. ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ УКРАЇНЦІВ В СОЦІОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Долженков О.О.

 

УКРАЇНСЬКА НОМЕНКЛАТУРА І РОЗБУДОВА НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ
 

Єфіменко С.А.

 

РАЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ІНСТИТУТІВ БІЗНЕСУ ТА ВЛАДИ
Закревський В. Є.

 

СУЧАСНИЙ ГУМАНІЗМ: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ КОНОТАЦІЇ
Лісеєнко О. В.

 

ДИНАМІКА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ НАСТРОЇВ НАСЕЛЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Малоіван І. Б.

 

ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІТИЧНИХ АКТОРІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ:

ДЕЯКІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ІГОР

Мандзій Л.С.

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ
Мікулінська О.С.

 

СТРАТЕГІЯ КУРИКУЛЯРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНІХ ВІДНОСИН
Міталі Л. С.

 

БІНАРНІ ПОГЛЯДИ НА «ЧОЛОВІЧЕ» ТА «ЖІНОЧЕ» В АНТИЧНІЙ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ
Мілюкова А. О.

 

СПЕЦИФІКА І ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОСТРАДЯНСЬКИХ

ПОЛІТИКО-ІНСТИТУЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Начев А. П.

 

КРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

В АКСІОЛОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ

Олійник М. О.

 

ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Русяєва М. В.

 

ТРАГЕДІЙНА СЕМАНТИКА В ТВОРЧОСТІ К. МОНТЕВЕРДІ: МУЗИЧНО-РИТОРИЧНІ ФІГУРИ
Семченко О. А.

 

УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІМІДЖЕВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Сокур О.В.

 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ШЛЯХ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ І ПРОБЛЕМИ
Титов П. Б.

 

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ СПОРТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ
Ханстантинов В.О.

 

ПЛЮРАЛІСТИЧНЕ ЖИТТЄРОЗУМІННЯ ЯК КОГНІТИВНЕ ПІДГРУНТЯ КУЛЬТУРИ ТОЛЕРАНТНОСТІ
Черопіта Т. Н.

 

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ

ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ ТОТАЛІТАРИЗМУ

Шаталюк С. Д

 

ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ І ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ
МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

2-3 ЖОВТНЯ 2012 РОКУ (ДОДАТОК)

Гадомська Ю. П.

 

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ
Семитоцкая В. П.

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОНЦЕПТУ ВРЕМЕНИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
Старовойтова І. І.

 

«ГУМАНІСТИЧНІ ДУХОВНІ ЦІННОСТІ ТА ІДЕАЛИ В ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ»
Тодорова С. М.

 

ПРО ЗНАЧИМІСТЬ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ В СУЧАСНОМУ ФІЛОСОФСЬКОМУ ПІЗНАННІ

 

Третяк В. В.

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ

ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА

Ушакова К.В.

 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К КУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКЕ
Ушакова Ю.А.

 

МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ: ПРОБЛЕМА СМЕНЫ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПАРАДИГМ
Ханжи В. Б.

 

СТРЕЛЫ АНТРОПНОГО ВРЕМЕНИ:ФИЗИЧЕСКИЙ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
Цибра М. Ф.

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЛЮДСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ
Шестопал Т. П.

 

УКРАИНСКИЙ ЭТНОГЕНЕЗ И ПАССИОНАРНОСТЬ:ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ
Шилина Н. Е.

 

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
Юшкевич Ю. С.

 

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЦІННОСТІ В СВІТЛІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Блохина Л. Л. ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОРАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
Бурак П.М. ЕВОЛЮЦІЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО КОНФОРМІЗМУ
І НООСФЕРНИЙ ІМПЕРАТИВ МАЙБУТНЬОГО
Галиновский С. А. СИСТЕМНО ПАРАМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ
ОПТИМАЛЬНОСТІ ДЕМОКРАТІЇ
Гвоздецкая О. А. ФЕНОМЕН «ПРИКОЛУ» В ГЛОБАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ
Глазунов В. В. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЕЛІТА: ОЛІГАРХІЧНИЙ АСПЕКТ
Голубицкая А. В. «ЛЮДИНА-АМФІБІЯ»
В АНТРОПОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ Г. В. ФЛОРОВСЬКИЙ
Дорожко І. І. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ
Іванов О. О. ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ
Калінін В. Ю КРИТИКА ДЕЯКИХ ПОЛОЖЕНЬ МАРКСИЗМУ
СВІТ-СИСТЕМНИМ АНАЛІЗОМ
Константинова Т. В. СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛІТИЧНОГО ВИБОРУ
ЗА ДЕМОКРАТІЇ
Кравцов Ю. С. ЗМІНИ У ПРАВОВОМУ ПОЛІ ОСВІТИ
ЯК ВИМОГА ЗМІНИ РЕАЛЬНОСТІ
Кравчик А. С. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В СОЦІОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ З ТОЧКИ ЗОРУ
ПАРАМЕТРИЧНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ СИСТЕМ
Лисоколенко Т. В. СМИСЛОВИЙ ЗМІСТ МОВНОЇ ГРИ
Л. ВІТТГЕНШТЕЙНА І К. АПЕЛЯ
Лопуга О. І. ДУХОВНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ
ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА Частина II
Ляльчук К. М. ПРОБЛЕМА КОНФЛІКТУ
В СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМАХ
Марущак О. В. РОЛЬ ТА МІСЦЕ ДОСЛІДЖЕНЬ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В ЗАГАЛЬНОМУ
ПЛИНІ ІСТОРИЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИХ ТЕОРІЙ
Маслий О. Н. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЛОГІСТИКИ
Машталер А.А. ЛЮДИНА В «МАСОВІЙ КУЛЬТУРІ»
СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА: КОНТЕКСТ ПОСТМОДЕРНІЗМУ
Надибська О.Я. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КАТЕГОРІЙ ОБ’ЄКТИВНОГО ТА
СУБ’ЄКТИВНОГО В СОЦІАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ
Окорокова В. В. КРИТИКА РЕЛІГІЇ ТА ЦЕРКВИ В ПРОСВІТНИЦЬКІЙ ІДЕОЛОГІЇ ЯК ОДНА З
ФОРМОУТВОРЮЮЧИХ ОЗНАК
УТОПІЇ XVIII СТОЛІТТЯ
Пальчинська М. В. ПР–ТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ В СУЧАСНОМУ
УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Попов Є. О. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ НЕУРЯДОВИХ
ІНСТИТУТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИКИ
Постол О.Є. ФЕМІНІЗМ: ВИТОКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ
ЙОГО СУЧАСНОГО ЕТАПУ
Пурцхванидзе О. В. СВІДОМІСТЬ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ТРУДНОЩІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ростецька С.І. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНИХ ПЕРЕГОВОРІВ
Ткаченко К. В., Мисик І. Г. ХУДОЖНІЙ ЧАСОПРОСТІР
Хусейн Хавкар АНТИЧНА РЕФЛЕКСІЯ ІСТОРІЇ
Емельянова Ю. П. ЕТНОС ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ СУБ'ЄКТ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ:
СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ У СУЧАСНОМУ СВІТІ
Кавалеров А. И. ДЖОН ДЬЮЇ ЯК ФІЛОСОФ ОСВІТИ
Кавалеров В. А. НОВЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
В ІНФРАСТРУКТУРІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Квятковський Д. О. ГУМАНІСТИЧНИЙ ІДЕАЛ У СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОМУ
ДИСКУРСІ СТАРОДАВЬНОГО СХОДУ
Калѐнова Е.О КРИЗИС СОЦИАЛЬНОГО И ПСЕВДОЭЛИТА.
Кравченко А. А. ТВОРЧІСТЬ ЯК ІМАНЕНТНА СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Резанов Д. А. ПРОТИРІЧЧЯ В ТЕОРІЇ ЗЛОЧИНУ
Яцишина Г. А. КОНЦЕПТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

У ВИМІРАХ «ВІДКРИТОГО» СОЦІУМУ