Перейти до контенту

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ

Богаченко В.В. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ТЕЛЕСНОСТЬ – «ЭТЮД» ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 
Пилипенко С.Г. ЧИ БУТИ МАЙБУТНЬОМУ: ВИКЛИКИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СУЧАСНОСТІ 

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Гансова Е.А. ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН 
Димчук А.В. ВІЗІЯ ПІФАГОРА В СОЦІАЛЬНИХ «КОНСТРУКЦІЯХ» МАСОНСЬКОГО СИМВОЛІЗМУ 
Зінкевич В.І. ФЕНОМЕН ПРАЦІ У ПАРАДИГМІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ СИСТЕМИ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
Кучерук О.А. ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО НОВЫХ ЦЕННОСТНЫХ УСТРЕМЛЕННОСТЕЙ 
Лосик О.М. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ПОЛІТИКА ФРАНЦУЗЬКИХ «ЛІВИХ» ФІЛОСОФІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.: МІЖ ІДЕОЛОГІЄЮ ТА ПРАКТИКОЮ 
Маді Г.І. ЕКОНОМІЧНІ МАРГІНАЛИ У СОЦІАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ)
Москалевська В.А. СОЦІАЛЬНА ПАМ’ЯТЬ ТА МЕХАНІЗМИ ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ
Пальчинська М.В. ВПЛИВ СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОСТОРУ ВІРТУАЛЬНОГО 
Плавич В.П. ФЕНОМЕН ДУХУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ТА ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
Соколова О.В. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «ГРОМАДЯНСЬКА КУЛЬТУРА» 
Цибра М.Ф. ДЕТЕРМІНАНТИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ

Трофименко Т.Г.  ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕКСТОВОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЛИЯНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Зайцев А. С.  УРОКИ И ПАРАДОКСЫ ПЕРВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Надыбский Н.И., Надыбская О.Я.  ФЕНОМЕН ЛИДЕРСТВА: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 
Окорокова В.В.  «АКТИВНИЙ СОЦІУМ» ЯК КОМУНІТАРИСТСЬКА МОДЕЛЬ СПРАВЕДЛИВОГО СУСПІЛЬСТВА А. ЕТЦИОНІ 
Пальчинська М. В. ІНФОРМАЦІЙНА ДЕТЕРМІНАНТА СУЧАСНОГО ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
Федоренко Ю.Ц.  СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИТОКИ СИМВОЛІЗМУ В ЗОБРАЖЕННЯХ ДРАКОНІВ ЗАСОБАМИ ДРУКОВАНОЇ ГРАФІКИ 

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

Атаманюк З.М. ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ЯК СУЧАСНА НАУКА В УКРАЇНІ 
Заварова Н.В., Орленко І.М., Солнцева О.А.  СУЧАСНІ ОСВІТНІ ПРОЕКТИ ЯК УМОВА ЯКІСНОГО НАВЧАННЯ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ 
Кот К.С.  ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО ДО РОБОТИ З БАТЬКАМИ 

ГНОСЕОЛОГІЯ

Маді Г.І.  МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ В ДОСЛІДЖЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ МАРГІНАЛЬНОСТІ
Нерубасська А.О. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ТА ЙОГО АКТУАЛЬНІСТЬ У СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Яровицька Н.А., Болотова Ю.В. ІНАКТИВОВАНЕ ПІЗНАННЯ (ENACTIVE COGNITION) ЯК ОСВІТНЯ ПАРАДИГМА СУЧАСНОСТІ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Гладощук О.Г. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ВИХОВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ
Гордійчук О.О. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МЕНТАЛЬНОСТІ В ТРАДИЦІЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ ШКОЛИ
Димчук А.В. КАБАЛІСТИЧНІ ВИТОКИ МАСОНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ
Шедяков В.Е. АКТИВИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО ОРГАНИЧНОГО ПОДЪЁМА

ФІЛОСОФІЯ СИНЕРГЕТИКИ

Ершова-Бабенко И.В., Козобродова Д.М. РОЛЬ САМООРГАНИЗАЦИИ В ПОВЕДЕНИИ СИСТЕМЫ/СРЕДЫ «BRAIN-PSYCHE-CONCIOUSNESS/MIND»
Лобачев М.В., Трофименко Т.Г. СИСТЕМА ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ КАК СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ

 

ЗМІСТ

Atamanyuk Z. N.  UNDERSTANDING OF FREEDOM IN THE PHILOSOPHY OF EXISTENTIALISM
Добролюбський А. О.  ОСМИСЛЕННЯ ЛЮДСТВОМ ІСТОРІЇ ДУХОВНОГО ТА МАТЕРІАЛЬНОГО В СОЦІАЛЬНОМУ ВИМІРІ
Долженков О. О.  КОНЦЕПТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА (НА МАТЕРІАЛІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ) 
Держко І. З.  ГЕНЕЗА МЕТАФІЗИЧНОГО ЗНАННЯ В КОНТЕКСТІ  АКСІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ
Дзюбенко М. А.   ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ В РУСЛЕ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ
Гедікова Н. П.  КОНЦЕПЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СВОБОДИ АЛЕКСІСА ТЕКВІЛЯ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ 
Кадієвська І. А.   ЩОДО ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРИ ЯК ЄДНОСТІ БАГАТОМАНІТТЯ
Мысык И.Г.   РЕСУРСЫ КОГНИТИВИЗМА В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИГВИСТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ
Попович Н. Д.   СОЦИОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ В ЕЕ ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ И ФИЛОСОФСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ
Рудан Н.  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Садыкова Е. О.   СТИМУЛЫ И САНКЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ
Сакун А. В.   ЛЮДИНА ЯК НОСІЙ ПРАВОСВІДОМОСТІ
Ткачук Ю. В.  ЛЕГІТИМНІСТЬ ВЛАДИ У СУСПІЛЬСТВАХ, ЩО ТРАНСФОРМУЮТЬСЯ 
Хоанг Тхи Кук    НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЗМІСТ

Атаманюк З. М. ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ ОСОБИСТОСТІ
Борінштейн  Є.Р.  РОЛЬ РЕЛІГІЙНОГО ФАКТОРУ У ТРАНСФОРМАЦІЯХ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Добролюбський А. О. ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ФІЛОСОФІЇ ЖИТТЯ ВІЛЬГЕЛЬМА ДІЛЬТЕЯ
Кузьмичёва О.А. ПОЗНАЮЩИЙ СУБЪЕКТ В НАУКЕ
Егоров В. В. ЛОББИЗМ В УКРАИНЕ: СПЕЦИФИКА ЯВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
Кадієвська І. А. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
Гедікова Наталя Пилипівна ПОНЯТТЯ СВОБОДИ В СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОМУ КОНТЕКСТІ
Кадук Н. И. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ И МОДЕЛИ ДЕМОКРАТИИ
Кислова О. Н. ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В СОЦИОЛОГИИ:

НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОЗНАНИЯ ИЛИ ДАНЬ МОДЕ?

Ковадло Н. П. ПАРАДИГМАЛЬНІ МОДЕЛІ ПОЛІТИЧНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ: ДІАЛЕКТИКА «ТРАДИЦІЇ» ТА «СУЧАСНОСТІ»

ЗМІСТ

Атаманюк Зоя Миколаївна СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ СВОБОДИ ЛЮДИНИ ЯК ФЕНОМЕНА СВІТОСПРИЙНЯТТЯ
Гедікова Наталя Пилипівна ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ
Добролюбський Андрій Олегович O TEMPORA! O MORES! (О НРАВАХ ЖИТЕЛЕЙ «МЕСТНОСТИ, ЗАНИМАЕМОЙ ОДЕССОЙ» В АНТИЧНЫЕ ВРЕМЕНА)
Долженков Олег Олександрович СОЦІАЛЬНА ЕВОЛЮЦІЯ ЕЛІТНИХ ГРУП УКРАЇНИ
Літінська Надія Вікторівна НОВІ КОМУНІКАТИВНІ МОЖЛИВОСТІ МОДЕРАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Савусин Николай Павлович ОБОБЩЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ИМПЛИКАТИЙ В РАСШИРЕННОМ ЯЗЫКЕ ТЕРНАРНОГО ОПИСАНИЯ (ЯТО)
Сайфудінова Олена Валеріївна ОЦІНКА СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНОЇ СУБКУЛЬТУРИ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Родян Марія Володимирівна РЕАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО НАРАТИВУ В СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ УМОВАХ
Рубський Вячеслав Миколайович СЕНС ЖИТТЯ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ СВІТОГЛЯДУ
Соколова Оксана Василівна «СОЦІАЛЬНИЙ МІФ: АКСІОЛОГІЧНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА»

ЗМІСТ

Аксьонова Віра Ігорівна ТВОРЧІСТЬ ХАРИЗМАТИЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ В ІНТЕНЦІЯХ ПАТРІОТИЗМУ МОЛОДОГО ФАХІВЦЯ
Виноградова Наталя Михайлівна МІСТИЧНЕ ПІЗНАННЯ БОЖЕСТВА У РЕЛІГІЙНІЙ ПРАКТИЦІ (НА ПРИКЛАДІ СИКХІЗМУ, ХРИСТИЯНСТВА ТА ІСЛАМУ)
Ворников Виктор Иванович КОНВЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ В КОММУНИКАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО САМООРГАНИЗУЮЩЕГОСЯ ОБЩЕСТВА: К ПРОБЛЕМЕ ИДЕАЛА
Гансова Эмма Августовна ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА. КРИЗИС, СТАБИЛЬНОСТЬ, РАЗВИТИЕ
Жилин Михаил В. ПРОБЛЕМА КРИЗИСА ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ФИЛОСОФСКОГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Кіссе Антон Іванович МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЯКОСТІ УСПІШНОГО ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА
Литинская Надежда Викторовна СОВРЕМЕННАЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР МОДЕРАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Нерубасская Алла Александровна БИФУРКАЦИИ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ А. УЁМОВА
Окорокова Віра Вікторівна МОДЕЛЮВАННЯ ОБРАЗУ НОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ: ПОСТМОДЕРНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
Поплавская Татьяна Николаевна ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕТЕ КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕСТВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Прокопович Лада Валеріївна АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕАТРАЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В ПОЯСНЕННЯХ СОЦІАЛЬНИХ ЯВИЩ ТА ПРОЦЕСІВ
Родян Мария Володимирівна ІСТОРИЧНИЙ НАРАТИВ ЯК КРИТЕРІЙ ФОРМУВАННЯ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
Рубский Вячеслав Николаевич МЕТОДОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ СВІТОГЛЯДОЇ ДИСКУСІЇ
Рибакова Катерина Миколаївна ФІЛОСОФІЯ І ПСИХОТЕРАПІЯ
Семко Яна Сергіївна ФОРМИ ПРОЯВУ ГЛАМУРУ В ДРУКОВАНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Тимохов Олександр Володимирович ПАНОРАМНЕ МИСЛЕННЯ У ФІЛОСОФСЬКОМУ ВИМІРІ ТА ЙОГО ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ТИПАМИ МИСЛЕННЯ
Цибра Микола Федорович МОРАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я ЯК ІНДИКАТОР СВОБОДИ ОСОБИСТОСТІ
Халапсис Алексей Владиславович РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФИЮ В. И. ВОРНИКОВА КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В САМООРГАНИЗУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ
Попков Василий Васильевич РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ В. И. ВОРНИКОВА КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В САМООРГАНИЗУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ
Пальчинская Марьяна Викторовна РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ В. И. ВОРНИКОВА КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В САМООРГАНИЗУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ

Бондаренко О. І. Роль Громадських Об’єднань У Формуванні Громадської Активності Населення
Боринштейн Є. Р. Соціологічна Специфіка Соціокультурної Толерантності
Гансова Е. А. Роль Соціальної Політики В Становленні Соціальної Державиї
Єфтєні Н. М. Методологія Та Методи Соціальної Діагностики
Зугравий І. О. Як Цінність В Період Соціальної Невизначеності: Соціокультурний Вимір
Іванова І. Ф. Етнічні Групи: Чинники Формування Національної Ідентичності (На Прикладі М. Миколаєва)
Коваліско Н. В., Слюсар О. В. Специфіка Демонстративного Споживання Різними Статусними Групами Міста Львова
Кузьмін В. В., Яковенко О. К., Солоха М. А. Соціально-Психологічні Та Нормативно-Правові Аспекти Адаптації Осіб Із Сирітським Дитинством У Внз України
Лісеєнко О. В. Політічна Культура Населення України: Стан, Зміни Після Євромайдану
Ляпіна Л. А. Концепція Толерантного Мультикультуралізму Мaйкла Уолцера
Мейжис І. А., Калашнікова Л. В. Соціокультурний Підхід: Теоретичні Засади Та Використання В Практиці Досліджень
Нагорний Б. Г. Нова Соціальна Реальність: Чи Є Можливість Осягнення?
Попков В. В. Духовна Культура Як Осьовий Чинник Сталого Розвитку Суспільства
Савусін М. П. Приклади Порівняння Значень Простоти-Складності На Базі Передумов Ентропійного Вимірювання Невизначеності
Стадник А. Г. Засоби Пропаганди Та Інформаційна Зброя В Сучасній Інформаційній Війні
Чорна В. О. Соціально-Економічні Проблеми Вимушеної Внутрішньої Міграції Населення
Щербина В. М. Культуротворчі Процеси Сучасності Та Організаційна Культура
Щербина В. Л. Соціалізація Особистості У Субкультурі Геймерських Онлайн-Спільнот
Родіонов О. В., Яковенко А. В. Cелфі Як Соціальний Діагноз
Янушевич І. А. Використання Феноменологічного Аналізу Як Методології Перекладу

Бабіна Валентина Олександрівна ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА ЯК ДЖЕРЕЛО ВІДКРИТОЇ ІНФОРМАЦІЇ В
СУСПІЛЬСТВІ
Бедрак Наталія Миколаївна ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА У
КРАЇНАХ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ
Боринштейн Евгений Руславович СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СОЦИАЛИЗАЦИИ
Бурдяк Віра ТРУДНОЩІ АДАПТАЦІЇ БОЛГАРІЇ ДО ЧЛЕНСТВА В ЄС
Вархов Галина Василівна ВИБОРИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 2009-2014 РОКІВ:
ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ
Васильєва Ірина Анатоліївна АНАРХІЧНІ ПРАКТИКИ У ГРЕЦЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Гримська Марта Ігорівна РУЙНУЮЧИ МОНОПОЛІЮ НАЦІОНАЛЬНОГО ФРОНТУ: ІНШІ
КРАЙНІ ПРАВІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ФРАНЦІЇ
Dziubenko Yuliia THREATS TO DEMOCRACY: THEORETICAL ANALYSIS
Долженков Олег Олександрович КОНТЕКСТНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ
СИСТЕМ ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН
Кавалеров Анатолий Анатольевич ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
ДИНАМИКИ
Каменчук Тетяна Олегівна
Ульянова Ольга Василівна
ЗВ’ЯЗОК МІЖ ДЕРЖАВНОЮ, СОЦІАЛЬНОЮ ТА ПОЛІТИЧНОЮ
СИСТЕМАМИ УПРАВЛІННЯ.
Климончук Василь Йосифович ПОЛІТИЧНІ СВОБОДИ: СУТЬ, ФОРМИ ТА СПОСОБИ НАУКОВОГО
ВИЗНАЧЕННЯ У СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ
Кольцов Віталій Михайлович УМОВИ ТА ШЛЯХИ ПЕРЕХОДУ ВІД НОМІНАЛЬНОГО ДО УЯВНОГО
КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ В КРАЇНАХ ПОСТРАДЯНСЬКОГО
ПРОСТОРУ
Маслов Юрій Костянтинович СХЕМАТИЗМ ВЛАДИ ЯК КОНФІГУРАЦІЯ ЇЇ КОНСТРУЮВАННЯ У
СУЧАСНИХ УМОВАХ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ.
GannaMuzychenko GENDER EQUALITY IN THE EUROPEAN PARLIAMENTS
Наумкіна Світлана Михайлівна
Палінчак Микола Михайлович
ПРОЦЕС ПОЛІТИЗАЦІЇ РЕЛІГІЇ ЯК СВІТОВА ТЕНДЕНЦІЯ
Rostetska Svitlana THE REGIONAL IDENTITY AS ONE OF THE PROBLEM IN THE
EUROPEAN POLITICAL PROCESS.
Саєнко Ірина Валентинівна ІНФОРМАЦІЙНА ТА ГУМАНІТАРНА АГРЕСІЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА
СУЧАСНА ЗАГРОЗА УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВНОСТІ
Сандул Валентин Анатолійович ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ
СТРУКТУРУВАННЯ ПОЛЯ ПОЛІТИКИ.
Ігор 3іновйович Скловський ФЕНОМЕН МЕТАФІЗИКИ ЕТНОСОЦІАЛЬНИХ ЗМІН В АСПЕКТІ
ДИНАМІКИ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ
Сергій Анатолійович Скриль ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ
Тимофєєва А. О. ПАРТІЙНИЙ ДИСКУРС В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА СКЛАДОВІ
Травлос Тетяна ПОЛІТИЧНИЙ ПРОТЕСТ ЯК ФОРМА ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ
Трач Алла Сергіївна МОДЕЛІ ПЕРЕХОДУ ДО ДЕМОКРАТІЇ
Швець Світлана Леонідівна ПОЛІТИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
СУЧАСНОСТІ
Олена Михайлівна Шерман АРХЕТИПИ КОЛЕКТИВНОГО НЕСВІДОМОГО І СТВОРЕННЯ ІМІДЖУ
ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА
Наумкіна Світлана Михайлівна РЕЦЕНЗІЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «ПОЛІТОЛОГІЯ» ІВАНОВА
ІГОРА ЮРІЙОВИЧА
Наумкіна Світлана Михайлівна РЕЦЕНЗІЯ НА ПІДРУЧНИК «ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ» ЗА ЗАГ.
РЕДАКЦІЄЮ Н. М. ХОМИ, [І. В. АЛЄКСЄЄНКО, Т. В. АНДРУЩЕНКО,
О. В. БАБКІНА ТА ІН.]

Ананьева Елена Павловна СТРУКТУРА СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ
Антонов Олег Володимирович РОЛЬ ТА МІСЦЕ СВОБОДИ У ВЗАЄМИНАХ МІЖ ДЕРЖАВНОЮ
ВЛАДОЮ ТА СУСПІЛЬСТВОМ
Атаманюк Зоя Миколаївна МОТИВ СВОБОДИ У ФІЛОСОФІЇ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
Барна Наталія Віталіївна ЕСТЕТИЧНІ ІНГРЕДІЄНТИ КУЛЬТУРИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ ЯК
СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ
Бубняк Соломія Михайлівна ТЕОРЕТИЧНА ІНТЕРПРИТАЦІЯ КОНЦЕПТУ “СОЦІАЛЬНЕ
САМОПОЧУТТЯ” В СОЦІОГУМАНІТАРНИХ НАУКАХ
Виноградов Алексей Владимирович ІНДИВІДУАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ СОЦІАЛЬНИХ ВІДХИЛЕНЬ
Вишневский Михаил Иванович СОЦІОКУЛЬТУРНА МІСІЯ ПЕДАГОГА-СУСПІЛЬСТВОЗНАВЦЯ
Добридень Оксана Володимирівна ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ В УМОВАХ СУЧАСНИХ
WELLNESS-ТЕХНОЛОГІЙ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ
Іванова НаталіяВолодимирівна ЕВОЛЮЦІЯ МИСЛЕННЯ В ПРОСТОРІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ
РЕАЛЬНОСТІ: ДІЯЛЬНІСНИЙ АСПЕКТ
Кавалеров Анатолий Анатольевич ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Комаха Лариса Григорівна ІНТЕГРАЦІЯ КОГНІТИВНОГО І СОЦІОКУЛЬТУРНОГО
АСПЕКТІВ НАУКИ В АРГУМЕНТАХ С.ТУЛМІНА
Кондрусєва Валентина Михайлівна ЗНАЧЕННЯ ОСВІТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
Лазарева Алла Олексіївна НАЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В
УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Mysyk Iryna Georgievna PECULIARITIES OF THE COMMUNICATIVE-PRAGMATIC APPROACH
APPLICATION TO THE STUDY OF LANGUAGE OBJECTS
Нерубасская Алла Александровна ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСОБИСТОСТІ
Пальчинська Маріанна Вікторівна ВІРТУАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНІ ПРОЕКТИ ЯК
ІНСТРУМЕНТИ КОНСТРУЮВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО
ПРОСТОРУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Паскалова Марина Ігнатівна ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІЙН
Савусін Микола Петрович ПОРІВНЯННЯ ЗНАЧЕНЬ СКЛАДНОСТІ СИСТЕМ НА БАЗІ
НЕГЕНТРОПІЙНОЇ МІРИ РІЗНОМАНІТНОСТІ
Скловський Ігор Зіновійович УКРАЇНСЬКА ІДЕЯ У ПОСТНЕКЛАСИЧНОМУ КОНТЕКСТІ
ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ
Ушакова Юлия Александровна ФЕНОМЕН МОДИ І ЙОГО ІНТЕРПТЕТАЦІЇ В СУЧАСНІЙ
ГУМАНІТАРИСТИЦІ
Халапсис Алексей Владиславович МІСЬКІ СМИСЛИ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ
Цибра Микола Федорович УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ: ЕВОЛЮЦІЯ ЗМІСТУ ТА ФОРМИ
Чуйкова Олена Володимирівна МЕХАНІСТИЧНА ФІЛОСОФІЯ ДЕКАРТА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ У ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОМУ
ПІДХОДІ. «Я НЕ МИСЛЮ…» ЯК КРИТЕРІЙ СМЕРТІ ОСОБИСТОСТІ
Боринштейн Евгений Руславович РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ Е.П. АНАНЬЕВОЙ «CТРУКТУРА
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА»