Перейти до контенту

Зміст

Бондар Л. В. ЩАСТЯ ЯК ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ ФЕНОМЕН
Блохіна Л. Л., Тодорова С. М. ХУДОЖНЬО-ФІЛОСОФСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ В. СТУСОМ ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ
Борінштейн Є. Р. ВПЛИВ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ НА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЗМІНИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Вдовичин І. Я. СВОБОДА ОСОБИ ЯК ЦІННІСТЬ: ПОЛІТИЧНИЙ ЗМІСТ
Гедікова Н. П. НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ У ЛІБЕРАЛЬНОМУ РАКУРСІ
Торяник В. М. ПОЛІТИЧНІ СПІВТОВАРИСТВА ЯК СПІЛЬНОТИ СПОЖИВАННЯ
Добродум О. В. РЕЦЕПЦИЯ ПРОЯВЛЕНИЙ ИСЛАМА В СОВРЕМЕННЫХ США
Драшкович А. І. ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛІТИЧНОГО РІШЕННЯ
Закревський В. Е. ЄВРОПА, УКРАЇНА, США: ЦІННІСНІ СИСТЕМИ
Іванов Є. В. ГНОСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПЛАТОНА
Калінін В.Ю. АНАЛІЗ ДЕЯКИХ КАТЕГОРІЙ ГЛОБАЛІСТИКИ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Кадук Н. І. МОДЕРНІЗАЦІЯ І ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ЯК ЗМІСТОВНІ ТИПИ ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ
Каранфилова Е. В. ТИПОЛОГИЯ ФОРМ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кіссе А. І. «ЕТНІЧНІСТЬ» ЯК НАУКОВА КАТЕГОРІЯ: ОСНОВАНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ
Ковадло Н. П. ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПОЛІТИЧНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ СУЧАСНИХ КРАЇН
Коваль С. В КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НЕУРЯДОВИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ
Борисенко Н.М., Кузьмічова О.А. ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОГЛЯДНИХ УЯВЛЕНЬ У ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ
Хоанг Тхи Кук НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ КАК СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
Куспляк І. С. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Лисеєнко Е. В. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ
Микулинская О. С. ПРОБЛЕМАТИКА КУРРИКУЛУМА. ФИЛОСOФСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Морарь М. В. ПАРТІЙНЕ ЛІДЕРСТВО ЯК ЧИННИК АКТИВІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ СУСПІЛЬСТВ
Музиченко Г. В. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ: МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ
Мысык И. Г. РЕФОРМИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Начев А. П. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНО - ФИЛОСОФСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Ніколаєнко Н. О. КЛАСИФІКАЦІЙНІ ВИМІРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕСУРСУ
Панасюк В. А. ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА СУБЕЛІТНИХ ГРУП (УГРУПУВАНЬ) ГЕТЬМАНЩИНИ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ
Польовий М. А. СУТНІСТЬ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Поплавская Т. Н. БЕССМЕРТИЕ ДУШИ КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Почтар О. О. ГУМАНИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ КОММУНИКАТИВНЫХ СРЕДСТВ
Рогатина Л. П. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГРАЖДАНСКОГО КОНТРОЛЯ НАД ГОСУДАРСТВОМ
Терентьева Л. Н. ПРОБЛЕМА УСТОЙЧИВОСТИ АССЕРТОРИЧЕСКОЙ СИЛЛОГИСТИКИ АРИСТОТЕЛЯ: « ДВОИЦА» В ЛОГИЧЕСКИХ ФОРМАХ
Ткачук Ю. В. УКРАЇНА ТА ЄС: ПЕРСПЕКТИВИ ТА СТРАТЕГІЇ ВЗАЄМОДІЇ
Халапсис А. В. НУЖДАЕТСЯ ЛИ МЕТАФИЗИКА В «ОПРАВДАНИИ»?
Хижняк Д.Г. ЯДЕРНА ЗБРОЯ ЯК ФАКТОР НЕСТАБІЛЬНОСТІ У ВІДНОСИНАХ МІЖ ІНДІЄЮ ТА ПАКИСТАНОМ
Шабанов М. О. АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ
Яковлев Д. В. ПОЛІТИЧНА РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО ДЕМОКРАТІЇ
Кавалеров А.А. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИНАМІКИ ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ МОДЕРНУ ТА ПОСТМОДЕРНУ
Калѐнова Е.О. ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ВЫБОР В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ
Яковлев Д. В. ДЕРЖАВНІСТЬ І СВОБОДА: НЕРОЗРИВНА ЄДНІСТЬ
Дмитриева М. С. РОЖДЕННЫЙ ВЕКОМ НА ВЕКА